Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft reflektion möte med skogen

Skapad 2019-09-13 09:22 i Ugglumsledens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Möte med Skogen ht 19 reviderad 6 december 2019

Möte med skogen (vår närmiljö)

Höst terminen 2019 13/9

 

 

Var är vi?

13/9

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Vi är i startfasen av vårt projekt. Utifrån observationer av barngruppen har vi sett att intresse för natur, vatten, sand, lera, stenar, träd, pinnar och kryp. För att utveckla och lära oss mer om dessa områden har vi valt att fokusera på möte med vår skog.

Utifrån vår tankekarta har vi ett levande underlag att utgå ifrån.

Vi är i kartläggningsfasen av projektet.

20/9

Vi har startat upp projektet tillsammans med barnen. Barnen har fått undersöka och reflektera kring naturen och leta föremål i skogen. Barnen har fått benämna ord som finns i naturen. Vi har gjort klart "trädet". 

Vi påbörjar dokumentationsväggen på avdelningen där vi har vårt möte. 

Vi har tagit in naturmaterial och barnen har fått leta naturmlaterial själva.

Vi har skrivit på unikum.

Dokumentera trädet för att se förändring genom årstiden.

27/9

Vi har utforskat skogen och fortsatt att samla och titta vad som finns. Barnen har hittat en del insekter och kryp. Vi har använt luppar för att studera närmare vad barnen har hittat. De flesta barn verkar vara intresserad och följer med oss. Några kryp fick följa med inn och vi undersökte hur de ser ut och letat efter bilder på lärplattan. Några barn har fått vara med på fotbollsplanen och undersöka vidare där. Fler får tillfälle nästa vecka. Till ett kommande konstverk har flera barn samlat material.

4/10

Vi har fokuserat på skapande under denna veckan. Vi har bland annat gjort ett tillsammans collage med skogsmaterial som vi har samlat i skogen. Barnen har visat särskilt intresse för insekter, kryp, pinnar, stenar, måla, löv och lövens färg. Vi har introducerat en guld låda som vi använder när vi samlar vårt material. Lådan är också med på våra möten. Vi har varit på fotbollsplanen och samlat skogsmaterial. Vi har även sprungit runt på planen. Utifrån Gelman och Gallistel ett till ett principen har vi fixat fram en matematik lek med naturmotiv. 

11/10

I veckan har vi fortsatt att undersöka vår skog. Barnen har fått samla löv och leka med det. Över helgen hade det falt ner mycket löv på marken så fler barn rotade i löven för att hitta kryp under löven.

1/11

Vi har hållt temat till liv i vår fria lek då vi tillsammans med barnen har utforskat skogen och tagit in material från skogen. Barnen har märkt att insekterna är borta och vi har pratat med barnen vad som händer när det blir kallt med insekterna. Vi har ändrat vår innemiljö utifrån barnens intresse och utifrån vårt tema. Vi har laminerat och hängt upp löv i taket, detta har lett till interessanta funderingar och diskutioner från barnen.

22/11

Barnen har upptäkt att löven från träden är borta och att insekterna och krypen har försvunnit, vi har pratat om vart insekterna har försvunnit någonstanns. Barnen har visat stort intresse för att vistas och undersökta skogen och går ofta till skogsgrinden för att leka och utfroska i skogen. Vi har arbetat med aktvitetskort tillsammans med barnen och barnen har fått hitta och prata om olika saker i skogen. Genom aktivitetskorten så har barnen med annat modersmål och de barnen som inte ha språket verbalt kunnat bli mer delaktiga. Vi har dokumenterat aktiviteten och satt upp på dokumentationsväggen för att barnen ska kunna bli inspererade till fortsatt lärande. 

 

 

Vart ska vi?

13/9

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Målen vi arbetar utifrån några av läroplans målen bland annat: få en ökad förståelse naturen och det som finns i skogen.

Barnen styr rikningen på lärandet och målen. Vi som pedagoger behöver vara inlyssnande.

Vi vill även att barnen ska få erfarenheter och får möjlighet till att pröva och utforska samt öka deras förförståelse.

Vi har inte startat projektet än därför är det för tidigt att svara på frågan hur ser vi det.

20/9

Se målen ovan

Nu har vi startat projektet tillsammans med barngruppen.

Vi vill att barnen lär sig att naturen ändrar sig utifrån årstiderna (färger, blad faller ner, väder).

27/9

Målen kvarstår.

Vi fortsätter att dokumentera barnens upptäckter och funderingar.

På avdelningen finns vår dokumentationsvägg. Syftet är att ge barnen möjlighet att samtala om sina upptäckter och bidra till fortsatta utforskande.

4/10

Vi ska fortsätta utforska tillsammans med barnen. Vi vill utveckla barnens ordföråd genom att benämna ord som pinne, löv, sten och pinne. Vi arbetar vidare med naturpyssle och skapande i olika former. Vi vistas mycket i vår skog och fotbollsplanen. Vi utnytjar vår utemiljö. Barnen får uppleva vår skog. Vi kommer leka med barnen. Läroplans målen som är kopplade till vårt område var förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur. 

11/10

I veckan pressar vi löv som vi hänger upp på avdelningen. I samband med det undersöker vi lövens färger, hur det ändrat sig från grönt till olika färger. Vi utforskar färger med hjälp av färg. Vi tänker oss att vara i ateljen och skapa i veckan.

1/11

Vi vill prata mer med barnen om vad som händer i skogen när det blir kallt, vart försvinner insekterna?

22/11

Vi vill fortsätta arbeta med aktivitetskorten och vistas i skogen. Dock är det snart jul och julaktiviteter kommer få större plats i vår verksamhet. Vi kommer ha kvar dokumentationsväggen inne på avdelningen och ha kvar natur miljön inne på avdelningen då barnen fortfarande visar intresse för de. 

 

Hur blev det?

13/9

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Vi har inte startat projektet än därför är det för tidigt att svara på frågan

20/9

Det blev en lyckad start på projektet och barnen visade intresse för det vi presenterar för dom. (Barnen visar intresse för mötena inomhus)

27/9

De flesta barnen visar intresse av naturen och är delaktiga. Det är lustfyllt och vi ser att vi har mycket som vi kan utveckla och upptäcka vidare.

Intresse är stort både för kryp, växter, träd och stenar. Några barn samtalar kring miljön i vår skog. Barnen är i ett stadie där de upptäcker och vidarutvecklar sina erfarenheter kring skogen.

4/10

Vi ser att barnen visar stort intresse för natur objekten. Barnens intresse driver oss framåt i projektet. 

11/10

Intresset kvarstår och vi upplever att fler är mer delaktiga. Fler barn vill till skogen nu och några väntar vid grinden tills en vuxen ska öppna så de kan börja undersöka. Vissa barn rotar runt bland löven för att leta efter insekter och kryp.

1/11

Vi upplever att barnen har fått upp ett intresse för att måla och skapa med färger. Barnen tyckte miljön var interessant och miljön har bidragit till nya utmanande och lärorika miljöer.

22/11

Barnen visar stort engagemang för naturen och vill ofta vistas ute för att utforska. Barnen tycker det är kul när vi pedagoger är med i barnens lek och utmanar dom. Barnen tycker det är interessant att arbeta med aktivitetskorten. Vi tycker att skogsprojektet genomsyrar vår verksamhet och att det gensvaret av barnen har vart stort.

 

Hur gör vi?

13/9

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Ställa öppna och utvecklande frågor till barnen. Visar intresse för barnens tankar och funderingar. Vi pedagoger inspirerar och är goda förebilder för lärande.

Vilket material: skapande, sång, musik, dans, ljud, motorik, vistas i skogen, leker i skogen, sagor.

Uppdukning, enchantment, exempel efter vilan att en pedagog dukar upp miljöerna så att den är inbjudande. Humor och lek. Väcka nyfikenhet och intresse hos barnen.

Uppgifter = möte med, skapa stunder med guldkant.

20/9

Dokumentera genom kameran (barnen får ta bilder) på träd och naturen med barnen. 

Ta tillvara på barnens kommentarer och synliggöra de på dokumenationsväggen. 

Fortsätta utforska närmiljön i naturen, vi observerar och ser vart barnen tar projektet vidare. 

27/9

Som ovanstående.

4/10

Vi fortsätter med att skapa och vara utomhus. Vi samlar utematerial och skapar. Vi är ute på fotbollsplanen och utforskar. 

11/10

Som ovenstående samt skapande aktiviteter.

1/11

Vi lyssnar av barnen vad de tycker är interessant att lära sig mer av. Vi vistas i skogen och använder uppdragskorten.

 22/11

Vi frotsätter att vistas i skogen och att vara delaktiga i barnens lek för att utmana barnen. Vi avrundar höst fokuset och börjar med vintern

 29/11

För att barnen ska få möjlighet hålla sina kunskaper och projektet levande, har vi gjort böcker av bilder och citat från det vi lärt oss. Dessa böcker finns tillgänglig i både hallen, på avdelningen och utomhus.

Digitala verktyg i vårt möte med skogen.

Vi använder oss av lärplattan för att undersöka och kunna dokumentera vad vi har hittat. När barnen har funderingar kring tillexempel kryp så använder vi oss av lärplatan för att lära oss mer om det barnen är interesserade utav. Vi låter även barnen dokumentera det dom har hittat för att kunna skriva ut bilderna och sätta upp på dokumentationsväggen. Detta gör vi så att barnen kan bli delaktiga i processen samt att vi kan reflektera kring barnens upptäckter vid senare tillfällen.

Vi vill även använda projektorn som ett verktyg för att projecera upp barnens upptäckter men på grund av att projektorn inte fungerar så väntar vi tills den är fixad.

Kopplingar till läroplanen

  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
  • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: