Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda 2019/2020

Skapad 2019-09-13 13:27 i Målarstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Från Ht 2019 har vi valt att ha ett gemensamt tema/projekt för hela förskolan, i år är det "Natur utifrån de fyra elementen". Utifrån detta väljer sedan varje avdelning en inriktning inom detta område. Vi har även påbörjat vår resa mot att bli certifierade utifrån "Grön flagg", som är ett lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.

Innehåll

Vad är syftet med vårt projekt/tema?

Barnen utforskar de fyra elementen! 

Hur gör vi?

På Målarstugansförskola tog vi fram 3 utvecklingsområden utifrån grönflagg. Vi har valt att arbeta med alla dessa på vår avdelning, utifrån vår reflektion och analys från vt 2019. Våra utvecklingsområden är följande:

 • Tillsammans utforska och väcka lust hos barnen om de fyra elementen. 

 • Utveckla förståelsen för växter, djur och värna om dessa. 

 • Utveckla förståelsen för vad som är viktigt för våra kroppar (rörelse och kost)

 

Syftet med måra mål är att vi vill följa upp arbetet med plantering som är en lång process genom våra olika årstider. Vi har även sett ett stort intresse hos barnen angående djuren i vår natur och vill ta tillvara på detta och fortsätta utforska vår natur. Vi anser att vår barngrupp hade haft nytta av mer kunskap om kost och daglig rörelse. 

 

Hur gör vi/går till väga?

Tillvarata och utforska naturen i vår närmiljö, barnen är delaktiga i diskussioner. Vad ser ni? Vad är ni nyfikna på? Vad är viktigt för vår miljö i vår värld? Hur påverkar våra handlingar oss människor, djur och växter? Vi vill ge barnen en grund där deras vetgirighet väcks och skapar en lust och nyfikenhet att lära hur man på ett sunt sätt lever som människa i vår värld. 

Vilka läroplansmål är i fokus? Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?

2.1 Normer och värden

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (LPFÖ)

 

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de...

 •  visar hänsyn till varandra och hjälps åt.

 •  tillit till sin egen förmåga och uttrycka sig i grupp.

Vi förväntar oss att barnen fortsätter utveckla sin förmåga att visa hänsyn, omtanke och lyhördhet.

Vi förväntar oss att barnen spontant hjälper varandra i vardagssituationer, tro på sig själv och vågar uttrycka sig i grupp.

 

2.2 Utveckling och lärande

Mål

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (LPFÖ)

 

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de...

 • När barnen förstår och med trygghet använder det svensk språket med rätt benämningar.

 • När barnen kan förklara och ställa motfrågor i aktiviteter och berätta om vardagliga händelser. 

Vi förväntar oss att barnen vågar använda det svenska språket och utforska nya ord tillsammans med barn och pedagoger.

 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, fantasi och föreställningsförmåga,

Förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (LPFÖ)

 

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de…

 • Har visat självständighet i påklädnad och olika rörelsemoment (balansövningar, klättra i träd). 

 • När barnen visar medvetenhet av vad dom äter och visar förståelse för betydelsen av ett aktivt levnadssätt. 

 

Se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld (Lpfö) (med fokus på de fyra elementen)

 

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de… 

 • Samtalar om de fyra elementen i den dagliga verksamheten och vill utforska de vidare. 

 

 

2.3 Barns inflytande

Mål

Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö (LPFÖ)

Utveckla sin förmåga att ta ansvar, ha inflytande och utveckla miljön både inne och ute på förskolan.

Vi ser att det har skett ett lärande hos barnen när de...

 • själva tar ansvar för det material de använder och har möjlighet att påverka det.

 • har och vill ha inflytande i våra gemensamma dagliga rutiner och regler i verksamheten.

 • När barnen spontant kommer med ideer och vill vara med och påverka vårt tema/projekt. 

 

Vi förväntar oss att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar och vara med och diskutera över utformandet av miljön, tema/projekt och dagliga rutiner på förskolan.

Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?

Grundverksamhet - Vi har tydliga rutiner och är närvarande pedagoger i barngruppen där vi är lyhörda för barnens åsikter. Vi har ett tillåtande arbetssätt där vi ser misstag som en del i inlärningsprocessen. 

Viktigt att vi fortsätter använda oss av den struktur och organisation som vi har på avdelningen, men samtidigt viktigt att denna kan vara föränderlig utifrån barngruppen och att vi har öppna dialoger kring denna. Vi tar tillvara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.

Vi lägger in observationstillfällen för att kunna följa barns förändrade kunnande.

Vi är glada och skrattar mycket vilket skapar en go stämning som smittar av sig i gruppen.

Tar tillvara på varandras kompetenser på hela förskolan. 

 

 

Hur reflekterar och utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?

Genom dagliga samtal med enskilda barn och i grupp.

Genom att filma och ta bild med ipaden kan vi tillsammans med barnen samtala, reflektera och synliggöra inlärningen på smartboarden.  

Vi pedagoger reflekterar och utvärderar veckovis på våra reflektionsmöten.

Spontana reflektioner görs ständigt efter uppkomna inlärningstillfällen, både tillsammans med barn men även tillsammans med närmaste pedagog. 

Genom en mindmap på vårt tema som ständigt finns lätt tillgänglig på avdelningen tar vi tillvara på snilleblixtar.  

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: