Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pediagogisk planering Lila 19/20

Skapad 2019-09-13 13:48 i Målarstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Från Ht 2019 har vi valt att ha ett gemensamt tema/projekt för hela förskolan, i år är det "Natur utifrån de fyra elementen". Utifrån detta väljer sedan varje avdelning en inriktning inom detta område. Vi har även påbörjat vår resa mot att bli certifierade utifrån "Grön flagg", som är ett lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.

Innehåll

Vad är syftet med vårt projekt/t

Vi har ett gemensamt projekt/tema på Målarstugan där vi utgår från de fyra elementen - jord, eld, vatten & luft. Vilken/vilket av elementen som vi kommer att koncentrera oss på beror på barnens visade intresse och frågor. 

Vi kommer även att påbörja vårt arbete mot Grön flagg under hösten 2019, där våra barn kommer att få delta, planera och genomföra aktiviteter för hållbar utveckling. I arbetet med Grön flagg kommer även vårt övergripande tema att löpa som en röd tråd

På Målarstugan har vi kommit fram till tre utvecklingsområden kopplat till Grön flagg/hållbar utveckling. Dessa är;

 • Livsstil och hälsa
 • Djur och natur
 • Skräp och avfall

På vår avdelning har vi valt att arbeta med samtliga utvecklingsområden, då barnen har visat ett intresse för dessa under våren 2019.

Vi vill tillsammans med barnen utveckla förståelsen och vad som är viktigt för våra kroppar såsom rörelse och kost. 

Vi vill tillvara barnens nyfikenhet för växter och djur i vi närhet, barnen ska utveckla förståelsen för växter och djur och hur allt har ett sammanhang. Vill uppmärksamma barnen på vad som hör hemma i vår natur och hur vi tar hand om vår natur och hur våra handlingar kopplat till hållbar utveckling påverkar vår natur.

 

Vilka läroplansmål är i fokus? Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?

2.1 Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efter hand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk och vardaglig handling i olika sammanhang. (Lpfö 18)

Mål

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. (Lpfö 18)

Vi ser att det skett ett lärande hos barnen när..

 • de i verksamheten på ett självklart sätt källsorterar och för en dialog om hur vi på förskolan kan återanvända och återbruka material. 
 • de kan resonera kring vad som får finnas i vår natur.

Vi förväntar oss och vill gärna att barnens kunskap kring hållbar utveckling blir till ett samtal i hemmen.

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska ska präglas, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och barnens behov, erfarenheter och de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att ska skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 18)

Mål

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 18)

Vi ser ett lärande har skett hos barnen när...

 • de visar förståelse hur viktigt det är att delta i olika rörelseaktiviteter.
 • de kan föra en dialog kring vikten att äta av grönsakerna som serveras på förskolan. 

Vi förväntar oss att barnen vill delta i nya rörelseaktiviteter och vill uppleva nya smaker.

Mål

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö 18)

Vi ser ett lärande hos barnen när...

Barnen samtalar kring de fyra elementen och är nyfikna på att utforska mer.

 

2.3 Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intresse som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Lpfö 18)

Mål

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan (Lpfö 18)

Vi ser att ett lärande har skett hos barnen när..

 • de tar ansvar för förskolans material.
 • visar ett intresse för förskolans lärmiljö.

Vi förväntar oss att barnen visar aktsamhet och respekt för våra insekter och djur de dagligen möter på förskolan.

Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?

Grundverksamhet - vi har tydliga rutiner och är närvarande pedagoger i barngruppen. Det är viktigt att vår lärmiljö kan förändras utifrån barnens utveckling och intresse.

Vi har ett uppmuntrande arbetssätt där alla ska få chans att lära utifrån sina egna förutsättningar.

Vi delar oss i mindre grupper och pedagoger ansvarar för olika delar av undervisningen.

Vi lägger in regelbundna observationstillfällen för att kunna se barnens förändrande kunnande. 

 

 

Hur utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?

Vi reflekterar dagligen med det enskilda barnet och i gruppen.

Vi tar bilder och filmar med Ipaden som vi reflekterar kring med barnen.

Vi pedagoger reflekterar och utvärderar regelbundet en gång i veckan på vårt reflektionsmöte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: