👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans för reflektioner ht19

Skapad 2019-09-13 13:58 i Ängens förskola Trelleborg
Här dokumenterar vi våra reflektioner kring verksamheten, med stöd av reflektionsfrågor, observationer och dokumentationer.
Förskola
R e f l e k t i o n e r efter veckan Underlag för gemensam reflektion en gång i veckan. Samla flera dokumentationer (observationer, anteckningar, foton, film, barns arbeten) som utgångspunkt för reflektion och analys.

Innehåll

Reflektionsfrågor - tolkning

 • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande / sin lek?

 • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 • Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande

 

Analys - slutsatser

 • Vad av det barnen gör är möjligt att utmana vidare?

 • Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla?

 • Vilka nyfikenhetsfrågor har väckts hos oss?

 

Framåtsyftande planering

Kopplingar till läroplanen

 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016