👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen 7C

Skapad 2019-09-13 14:29 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Vi läser tillsammans boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer under några veckor att läsa och diskutera boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren.

Innehåll

Lektionsinnehåll

Vi kommer att börja läsa boken Det finns inga skridskor i öknen, skriven av Mats Berggren. Under arbetets gång arbetar vi med följande kunskapskrav i svenska:

 • Läsa med flyt
 • Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
 • Tolka och resonera om texters budskap
 • Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.

Under lektionerna kommer vi läsa boken i par eller enskilt samt bearbeta innehållet i boken genom frågor och diskussioner. När boken är utläst avslutas momentet med en diskussionsuppgift i grupp samt en skrivuppgift. Det är viktigt att boken är med på samtliga lektioner när vi ska arbeta med den, se planeringen nedan.

 

Läsplanering för Det finns inga skridskor i öknen

Vecka 38 

 • Uppstart och utdelning av boken.
 • Läsa sid 5-45 och svara på frågor till del 1.

Vecka 39

 • Måndag 23/9 läst sid 5-45 och svarat på frågor till del 1. Diskussion i smågrupper av frågorna.
 • Måndag 23/9 indelning i nya läspar för del 2. Läsa sid 45-83 och svara på frågor till del 2.

Vecka 40

 • Måndag 30/9 läst sid 45-83 och svarat på frågor till del 2. Diskussion i smågrupper av frågorna.
 • Måndag 30/9 indelning av nya läspar för del 3. Läsa sid 84-119 och svara på frågor till del 3.

Vecka 41

 • Måndag 7/10 läst sid 84-119 och svarat på frågor till del 3. Diskussion i smågrupper av frågorna.
 • Måndag 7/10 Genomgång av uppgiften diskussionsfrågor. 
 • Torsdag 10/10 Spela in ljud från samtalet i smågrupper. Genomgång av skrivuppgift och välja en skrivuppgift. 
 • Fredag 11/10 Skriva på sin skrivuppgift.

Vecka 42

·         Måndag 14/10 Skriva på sin skrivuppgift

·         Torsdag 17/10 Renskriva på dator

·         Fredag 18/10 Reservtid

Bedömningens inriktning

Under arbetet med "Det finns inga skridskor i öknen" kommer huvudsakligen följande att bedömas:

• Ditt flyt när du läser.

• Din förståelse av texten du läser.

• Din förmåga att reflektera och tycka kring det som händer i boken.

• Din förmåga att återkoppla bokens innehåll till dina egna erfarenheter.

• Din förmåga att uttrycka egna åsikter.

• Din förmåga att utveckla ditt eget skrivande.

• Din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler.

• Din förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.

 

Underlag för bedömning   

 • Inspelning där du läser en sida i boken samt högläsning under lektionstid.
 • Dina svar på frågorna efter varje del.
 • Diskussioner i klassrummet.
 • Inspelning av gruppdiskussion av diskussionsfrågorna.
 • Jämförande analysuppgift.
 • Enskild skriftlig uppgift.

 

Uppgifter

 • Del 2 - Uppgifter

 • Del 1 - Uppgifter

 • Del 3 - Uppgifter

 • Jämförande analysuppgift

 • Brev

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris: Det finns inga skridskor...bokarbete

Behöver träna mer
Fungerar mycket bra
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att få flyt i läsningen. Visar inte att förmågan finns.
Läser med flyt och väljer lässtrategier.
Läser med gott flyt och väljer på ett ändamålsenligt sätt lässtrategier.
Läser med mycket gott flyt och väljer på ett effektivt sätt lässtrategier.
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna läsförståelse. Visar inte att förmågan finns.
Visar på grundläggande läsförståelse. Gör enkla sammanfattningar med vissa kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på god läsförståelse. Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på mycket god läsförståelse. Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Tolka & resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att resonera, hitta budskap och dra slutsatser från texter. Visar inte att förmågan finns.
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Historiska & kulturella sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna mer på att dra slutsatser utifrån historiska och kulturella sammanhang. Visar inte att förmågan finns.
Kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på språklig variation, textbindning, språkliga normer och regler. Visar inte att förmågan finns.
Kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande språknormer och regler, så att mottagaren kan ta till sig och förstå innehållet.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande språknormer och regler, så att mottagaren förstår textens innehåll och syfte..
Kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande språknormer och regler, avpassat efter texens syfte och tänkta mottagare.
Berättande texter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att berätta och bygga upp en text. Visar inte att förmågan finns.
Texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en enkel uppbyggnad och är indelad i stycken
Texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en relativt komplex uppbyggnad, fungerande styckeindelning och meningsbyggnad
Texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en komplex uppbyggnad, väl fungerande styckeindelning och varierad meningsdbyggnad
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att förstärka och levandegöra texters budskap med olika estetiska uttryckssätt och medier. Visar inte att förmågan finns.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge omdömen om & bearbeta text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på textrespons. Visar inte att förmågan finns.
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att lyssna. Behöver träna på att diskutera och framföra egna åsikter. Visar inte att förmågan finns.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Kan lyssna till, samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

Sv
Bedömningsstöd brev

Fungerar inte än
Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Koppling till uppgiften
Genremedvetande
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att anpassa sitt skrivande till uppgiftens krav. Instruktionen följs inte.
Texten skulle, efter viss bearbetning fungera som ett brev i den tänkta situationen Brevet innehåller några vanliga genretypiska drag.
Texten fungerar relativt väl som ett brev i den tänkta situationen. Brevet innehåller flera genretypiska drag som utvecklas något.
Texten fungerar mycket väl som ett brev i den tänkta situationen. Brevet innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl.
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna mer på att skriva tydligt.
Elevens tankar och åsikter framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt om ämnet. Elevens tankar och åsikter framgår. Brevet innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Elevens tankar och åsikter framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt om ämnet t ex genom att använda passande exempel och flera underbyggda argument. Brevet innehåller utvecklade beskrivningar av händelseförlopp där eleven växlar mellan att beskriva och förklara.
Elevens tankar och åsikter framgår tydligt. Eleven resonerar på ett välutvecklat sätt om ämnet t ex genom att berätta bakgrund, vara medveten om andra perspektiv, använda passande exempel och flera underbyggda argument. Brevet innehåller utvecklade beskrivningar av händelseförlopp där eleven växlar mellan att beskriva och förklara.
Struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att berätta och bygga upp ett brev.
Brevet är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande och det finns en tydlig struktur som passar ett brev (t ex med egna kontaktuppgifter, datum, hälsningsfras, frågor… avslutningsfras och underskrift).
Texten är sammanhängande och välstrukturerad (t ex med egna kontaktuppgifter, datum, hälsningsfras, frågor, argumenterande och/eller resonerande del med uppmaning, avslutningsfras och underskrift).
Textbindning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på textbindning, språkliga normer och regler.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordval
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver utveckla ordförrådet och träna mer på att variera språket.
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet, mottagaren och texttypen brev.
Ordvalet är varierat, träffsäkert, specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för ett brev.
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver ut mer på att skriva korrekta och varierade meningar.
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, t.ex. genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, t.ex. genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på att använda rätt tempus.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid)
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid)
Skrivregler
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna, språkliga normer och regler.
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning och respons
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Behöver träna på textrespons och bearbetning. Visar inte att förmågan finns.
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som ett formellt brev för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som ett formellt brev för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som ett formellt brev för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.