Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 2 - VT 2020

Skapad 2019-09-14 09:59 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

Innehåll

 

 I kursens innehåll och planering ingår följande:

 • Skönlitterär analys (novellessä och analys av lyrik)
  • Vi läser, analyserar och diskuterar noveller och andra typer av skönlitterära texter
 • Utredande text med muntlig presentation (Skriftligt PM)
  • Vi läser och analyserar även här hur vetenskaplig text är uppbyggd samt lär oss om texttypens regler och normer
 • Argumenterande text med muntlig presentation (Debattinlägg)
  • Vi läser och analyserar även här hur texter som används i vardagsliv, arbetsliv och studieliv är uppbyggda samt lär oss om textgenrers regler och normer
 • Språklig variation, andraspråksinlärning och språksituationen i Sverige (Läsförståelse, instuderingsfrågor och muntlig reflektion)

 

Uppgifter

 • Skriv ett PM av utredande karaktär

 • Ta ställning och svara på en debatt

 • Formulera diskussionsfrågor

 • PM om språk och makt

 • Så är du artig på svenska

 • Här lämnar du in dina svar på frågorna från häftet om språksituationen i Sverige

 • Muntlig reflektion

 • Kompletterande utredande text och tal - sociala medier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
  Sva  -
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
  Sva  -
 • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
  Sva  -

Matriser

Sva
Bedömningsmatris SVA2 - SVASVA02

Betygskriterier - Det här ska du kunna efter avslutad kurs

E
C
A
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser.
Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt använder med viss säkerhet olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt, med dessa som utgångspunkt, översiktligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt med dessa som utgångspunkt, utförligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.

Sva
Utredande och argumenternade text (SVASVA02)

På väg mot grundläggande
Grundläggande
Utvecklande
Välutvecklande
Samtal, diskussioner och anföranden
 • Sva  -
Kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. Kan bemöta andras argument. Egna åsikter understöds med fakta och exempel Kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt.
Kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk eftersyfte, ämne och mottagare. Kan bemöta andras argument med relevanta motargument. Egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar. Kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna.
Kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte,situation och mottagare. Kan bemöta andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument. Egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar. Kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna.Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser.
Skriva utredande texter
 • Sva  -
Kan skriva utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Kan skriva väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Kan skriva väldisponerade, utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: