Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marängen 2019/2020

Skapad 2019-09-15 12:55 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema sagor. Vi kommer under läsåret 2019/2020 tillsammans med barnen dyka ner i skattkistan av sagor, vi kommer att presentera och arbeta med en saga åt gången.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

I augusti startar vi upp med ett nytt arbetslag. Under höstterminen kommer barngruppen bestå av 14 stycken barn mellan 1-3 år, flera av barnen är nyinskolade.

 

Vi arbetar med att lära känna de nya barnen och dess behov och intresse. Vi kommer i första hand att arbeta med att alla barn ska komma in i gruppen och känna sig trygga med miljön och oss pedagoger. Trygghet är grunden för barns lärande och utveckling. Under våren upplevde vi att vi kunde fånga flera av barnens intresse och uppmärksamhet genom sagans värld och i olika uttrycksformer. Vi kommer utifrån vår utvärdering och analys från i våras vidareutveckla Tema sagor.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

1. respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- vänta på sin tur.

- ge varandra utrymme.

- respektera varandras sinnesstämningar.


Målet når vi genom att..
 

- vi uppmuntrar barnen till turtagning i olika situationer till exempel talutrymme, i matsituation samt i leken.

- vi visar barnen hur vi sitter och placerar oss i till exempel samlingssituationen för att visa varandra respekt.

- vi har ett tillåtande förhållningssätt kring att låta barnen vara klara i sin sinnesstämning.

- vara närvarande pedagoger.

- använda oss av tecken som stöd samt bildstöd.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..

2. intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

3. förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

4. förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

5. förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att..

2. - känna igen bokstäver och symboler.

3. - välja att använda sig av matematiska begrepp.

4. - benämna till exempel djur och växter vid sitt rätta namn.

5. - använda olika material och tekniker.

 

Målet når vi genom att..

2. - vi uppmuntrar och visar barnens begynnelsebokstäver tillsammans med foto och tecken som stöd.

    - vi erbjuder bokstäver, ord och symboler i samband med foto och dagligt material.

3. - vi använder och uppmuntrar till att använda de rätta matematiska begreppen i vardagen.

4. - erbjuda olika sagor samt sånger och ramsor med djur och växter.

5. - vi erbjuder barnen olika material och tekniker i våra skapande aktiviteter.

- alla målen når vi genom att vara närvarande och medforskande pedagoger.

- använda oss av tecken som stöd och bildstöd då vi kommunicerar med barnen.

- utifrån sagans värld lyfta de olika målen genom berättande, sång, musik, dramatisering med mera.

- fortsätta ha samling varje dag då vi lyfter olika målinriktningar genom sång och ramsor.

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

6. intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- kunna uttrycka sig och göra sig förstådd.

- att välja att kommunicera.


Målet når vi genom att

- vara närvarande pedagoger.

- vara lyhörda för barnens sätt att uttrycka sig.

- vi använder och uppmuntrar till uttrycka sig med tecken som stöd samt bildstöd.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

 

 1. Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

 • Vi ser att processen fortskrider. Vi kan se att barnen i större utsträckning väntar på sin tur och är lyhörda kring kompisarnas sinnesstämningar.

   

 

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

 • Vi pedagoger är delaktiga och närvarande i barnens lek, vilket gör att vi är med och visar samt stöttar barnen att vänta och ge varandra utrymme. Vi använder oss av tecken som stöd samt bildstöd vilket har visat sig gynnsamt.

   

 

 1. Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

Genom att vara delaktiga och närvarande pedagoger finns vi nära och stöttar barnen vid konflikter med att uppmuntra dem att säga stopp och visa med hela handen. Vi pedagoger uppmuntrar barnen att försöka uttrycka verbalt och eller med tecken som stöd samt bildstöd vad de vill eller känner.

Omsorg, utveckling och lärande

 

 1. Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

 • Vi kan se att de flesta barn i gruppen känner igen sin begynnelsebokstav samt använder sig av sitt egna och kompisens bokstavstecken.

 • Vi ser att processen fortskrider och vi använder och uppmuntrar till att använda de rätta matematiska begreppen i vardagen.

 • De djurfamiljer som vi arbetet med under året kan vi se att flera barn väljer att använda det rätta namnet samt tecknet.

 • Under året har vi erbjudit barnen ett flertal olika material och tekniker i våra skapande undervisningstillfällen.

   

 

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

 • Vi har aktivt arbetat med att vara frekventa i våra planerade undervisningstillfällen samt våra dagliga rutiner. Genom att vi pedagoger är närvarande och delaktiga i barnens lek och vardag har vi kunnat synliggöra våra olika strävansmål även i spontana undervisningstillfällen. Genom att vi arbetat och haft sagan som den röda tråden har vi lyckats behålla barnens fokus och engagemang. Vi har även arbetat aktivt med att använda tecken som stöd samt bildstöd vilket vi sett varit gynnsamt.

 

Barns delaktighet och inflytande

 

 1. Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

 • Vi uppmuntrar och påminner barnen att försöka uttrycka sina åsikter och tankar, samt att de ska välja att kommunicera utifrån sin egen förmåga.

   

 

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

 • Vi pedagoger försöker hela tiden att vara närvarande och lyhörda för barnens sätt att uttrycka sig. Vi uppmuntrar även barnen att använda sig av tecken som stöd samt bildstöd.


Förskolans övergripande uppdrag


 1. Beskriv kortfattat, ”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet”. Lpfö -18


 • Vi arbetar aktivt och medvetet att bemöta och se varje barns behov och möjligheter. Vi pedagoger är lyhörda, närvarande och delaktiga i barnets vardag, både i leken och i omsorgssituationer. Vi pedagoger framhäver och synliggör varje barns egenskaper och kompetenser.


 


 1. Beskriv kortfattat hur ni har arbetat aktivt och medvetet utifrån barnkonventionen.
  Artikel 2 Alla barns lika värde

  Varje dag synliggör vi varje enskilt barn genom att vi tillsammans sjunger om vem som är här. Vi lyssnar på varje barn och är delaktiga i vad de har att berätta, det som de vill förmedla tar vi på största allvar och bekräftar dem i deras sätt att uttrycka sig.
  Artikel 3 Barnets bästa i fokus

  Vi utgår ifrån varje enskilt barns behov samt egen förmåga då vi interagerar med barnen.
  Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling

  Vi arbetar aktivt med att barnen ska känna sig trygga och välkomna till förskolan. Trygghet är grunden till barnets utveckling.
  Artikel 12 Barns rätt till delaktighet i beslut

  Vi uppmuntrar barnen till att uttrycka sina önskningar utifrån egen förmåga. I den mån det är möjligt försöker vi tillgodose deras önskningar.

 

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: