👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska steg 4

Skapad 2019-09-15 18:39 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska Moderna språk
Kunskaper i flera språk ökar dina möjligheter att ingå i många olika sammanhang, kommunicera med fler människor och delta aktivt i en värld som blir allt mer globaliserad.

Innehåll

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.  

Undervisningen i ämnet franska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

 

1. Förståelse av franska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på franska i tal och skrift.

 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Kommunikationens innehåll

• Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och

händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och

områden där språket används. 

 

Reception (höra och läsa)

 

• Talat språk, även med viss regional och social färgning, och olika typer av texter.

 

• Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.

 

• Skönlitteratur, berättelser, filmer, sånger och dikter.

 

• Sakprosa av olika slag, till exempel reportage.

 

• Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang.

 

• Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.

 

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad

samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck.

 

• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

• Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt

sammanhängande helheter. 

 

Produktion och interaktion

 

• Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal,

diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.

 

• Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor

och förklaringar.

 

• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ.

 

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och

satsbyggnad. Variation och tydlighet.

 

• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera,

tydliggöra, precisera och anpassa.

 

Uppgifter

  • Trop naïve

  • 342 heures dans les Grandes Jorasses

  • Aller sur Mars?

Matriser

Mod ModFra
Franska steg 4 kunskapskrav

E
C
A
Förstå texter på franska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Visa att du förstått texten
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier när du läser
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för läsning.
Skriva texter på franska
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra texten
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Skriva meddelanden på franska
I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier när du skriver
Dessutom väljer och använder du i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder du fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder du väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Förstå talad franska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika genrer.
Visa att du förstått talad franska
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier när du lyssnar
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Tala franska inför en grupp
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra din muntliga presentation
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Samtala på franska
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier när du talar
Dessutom väljer och använder du i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder du fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder du väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Välja franskspråkiga källor
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Den franskspråkiga världen och du
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.