Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockan baklängesplanering språk och kommunikation förskola Norrtälje, inkl reflektionsfrågor

Skapad 2019-09-16 07:03 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Vår generativa fråga är: Har kroppen flera språk. Ljud i vår närmiljö, våra egna ljud. Vårt mål: vad vill vi nå med språket? Bygga upp ett språk för att kunna förstå andra och att själv kunna få ett verktyg till att uttrycka sig. Namnge föremål och saker i vår omvärld. Vi pedagoger ska använda ett enkelt språk och vara så konkret som möjligt.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE : Språk och Kommunikation.

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Har kroppen flera språk?

Läroplansmål: Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Barnens intressen,initiativ och behov: Barnen har behov av att uttrycka sig med sin kropp, mimik, ljud och tal.

Förståelse: Att få bli förstådd och att förstå andra utanför  jaget.

Förmågor: Att man kan göra sig förstådd med olika uttryckssätt/kommunikation.

Arbetslagets förhållningssätt: Vid både undersökning, instruktion och konversation.

 

 

Generativ fråga: Har kroppen flera språk

Syfte: Språket är grundläggande för att vi ska leva och må bra i ett globalt samhälle. Vi bygger från grunden med olika sätt att  kommunicera 

och kunna läsa av andras uttryck. 

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Barnens intressen, initiativ och behov: 

Specifika mål : Förmåga att lyssna och lära sig i att upptäcka att det finns något/någon utanför jaget, hitta ett uttryckssätt att förmedla sina egna känslor,vilja.

Förståelse: Att man kan uttrycka sig

 på olika sätt, genom tecken, minspel, ljud( glada,ledsna,) härma ljud, 

Förmågor: Att lyssna på och lära sig i att upptäcka att det finns något/någon  utanför det egna jaget. Hitta ett uttryckssätt att förmedla sina egna känslor, vilja. Att lyssna in andras känslor ex någon är ledsen (tröstar). Visa med tecken och kroppsspråket.

Begrepp: Lyssna på varandra, bli lyssnade på, att upptäcka och lära sig  tolka andras känslor och uttrycksformer. Boksamtal (Vi samtalar om bilderna). I arbetslaget delar vi oss i mindre grupper vilket ger barnen en möjlighet att bli sedda och komma till tals. Barnen kan lättare fokusera på sin aktivitet/lek.

Arbetslagets förhållningssätt: Vi har en utforskande och föränderlig miljö där vi pedagoger delar barngruppen i mindre grupper, vi ställer alltid öppna frågor,stödjande samtal.

Vetenskaplig grund: Att vi alla behöver en uttrycksform som kan tolkas och förstås av omvärlden.

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Vi behöver fräscha upp våra kunskaper inom TAKK, Vi utvärderar hela tiden vad vi behöver ha för kunskapsbehov.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat? 

Kriterier: Vi har en matris där vi utvärderar vad och hur vi gjort och var vi ligger i vår planering. Vi vill att barnen ska få insikt om att kommunikation kan ske på flera sätt.

Genom reflektion, observationer, dokumentation, barnens enskilda lärloggar på unikum.I  utvecklingssamtalen kan vi se hur barnen utvecklas inom området.

Utvärderingssätt:  genom att observera under processens gång och utgå från frågorna i matrisen.

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

Start aktivitet: Spela in olika ljud,inne och ute. Inne gruppen laborerar med egna ljud tex akustik,härma olika ljud från ex traktor, djur mm. prasslar med papper. Utegruppen ,vi har med en iPad för att fånga olika ljud vi hör som vi spelar in vi tar också bilder till ljuden. Barnen får både en visuell och en audiotiv sinnesupplevelse. Hur vi sen går vidare beror på barnens upplevelse/erfarenhet av aktiviteten.

Formativ uppföljning( Uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare) : Vi går igenom på våra reflektioner.

Lärmiljö: Vi skapar en miljö där barnen vistas i mindre grupper. Vi kommer att under terminen reflektera över vår miljö inne, kan vi ändra om något för att lärandet ska synliggöras.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Reflektionsfrågor

Vad har hänt sedan förra gången?
Vad har vi gjort? Vad har vi sett?
Reflektioner
Hur gick det? Varför blev det så? Hur reagerade barnen på det vi gjorde? Vad fångade barnen? Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning? Hur fungerade lärmiljön som stöd för processen? Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften? Vilka strategier använde barnen? Vilka barn var delaktiga? Vilka reflektioner gjorde barnen? På vilket sätt bidrog vi pedagoger till barnens lärande?
Vilket lärande ser vi?
Vad är det barnen försöker förstå? Vad verkar de vilja undersöka? Vad vill vi som pedagoger att barnen ska förstå? Arbetar vi mot de mål som är uppsatta? Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?
Hur går vi vidare?
Vad och hur ska vi utmana? Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen? Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen? Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen? Vilka fakta behöver vi pedagoger söka för att komma vidare? Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga? Vilka arbetssätt och förhållningssätt ska vi använda? Vilka kunskaper behöver vi pedagoger för att kunna utmana barnen vidare?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: