Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema miljö - årskurs 2

Skapad 2019-09-16 07:35 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3) Svenska Matematik
Ett större tema om miljö, klimat, hållbar utveckling, jorden och varelserna som bor på den tillsammans.

Innehåll

Mål för elev

Du ska efter genomgånget arbetsområde:
- Känna till vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
- Beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ge förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
- Känna till några grundläggande fakta om djur och växter som hotas av en försämrad miljö och klimatförändringar.
- Känna till hur vårt klimat förändras och några problem och hot som finns kring vår miljö.
- Kunna använda din kunskap om ett ämne för att skriva en enkel faktatext om ämnet.

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med flera olika ämnesområden. Det kommer bland annat att handla om:

- Miljö
- Hållbar utveckling
- Klimatförändringar och global uppvärmning
- Källsortering och återvinning
- Djur och insekter i närmiljön
- Rödlistade och utrotningshotade djur och deras livsförhållanden
- Jorden och naturen
- Olika fysiska material, hur de är tillverkade och hur de kan sorteras

Genomförande

Du kommer att:

- Arbeta enskilt, i par och i grupp.
- Ta del av information och fakta i form av text, bild, film.
- Utföra och dokumentera experiment och fältstudier.
- Skriva faktatexter och sexfältare.
- Åka på utflykt.
- Förmedla det du lärt dig i text, bild och andra uttryckssätt.

 

Redovisning

 Du visar att du tagit till dig innehållet genom att:
- Aktivt lyssnande och deltagande i undervisningen.
- Aktivt arbete och samarbete i både enskilda och gruppuppgifter.
- Dokumentera, göra bilder och skriva faktatexter.

Elevinflytande

Eleverna är från början av temat delaktiga och uttrycker vad de vill lära sig mer om, vilket delvis styr temats inriktning. Eleverna får möta varierade arbetsformer och redovisningsformer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

NO Sv Ma Bl SO
Kunskapskraven i NO i skolår 1-3

Mål ur kunskapskraven i NO

Kunskapskrav 1
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Kunskapskrav 2
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Kunskapskrav 3
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Kunskapskrav 4
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Kunskapskrav 5
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Kunskapskrav 6
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Kunskapskrav 7
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Kunskapskrav 8
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Kunskapskrav 9
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Kunskapskrav 10
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kunskapskrav 11
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Kunskapskrav 12
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kunskapskrav 13
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: