👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2019-09-16 10:45 i Furuhällsskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 1-20. Du kommer att få arbeta konkret, laborativt, enskilt och tillsammans med pedagog och dina kamrater

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleven ska lära sig att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Undervisningen ska bidra till att eleven lär sig använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Syftet är också att eleven ska kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Eleven ska få kunskap om hur man för och följer olika matematiska resonemang och kunna använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Mål

Det här ska du lära dig

* Tiokamraterna ex 6+4

* Använda matematiska symboler som <> och =

* Tvillingarna från 1+1 till 10+1

* Talraden 0-20, om talet för och talet efter

* Räkna, rita och skriva talen 0-20

* Ordningstal

* Udda och jämna tal

* Ental, tiotal och dess positioner

* Addera och subtrahera i talområdet 0-20

* Enkla räknesagor

* Klockan hel och halvtimme

* Måttenheter - kg och hg, l och dl samt m och cm

* Geometriska figurer - cirkel, kvadrat, rektangel och triangel

* Svensk valuta och dess värde 

* Arbeta med diagram*

* Enkel problemlösning

* Mönster

Genomförande

Så här kommer vi att arbeta

 * Träna och forma siffrorna 0-9

 * Träna olika strategier vid problemlösning, enskilt och tillsammans.

 * Praktiskt arbete med konkret material tex pengar, linjal mm.

 * Träna olika strategier vid problemlösning, enskilt och tillsammans.

 * Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.*

 * Träna på att dela upp talen i ental och tiotal med konkreta material. Träna på "tiokamrater" genom spel och lekar.

 * Träna på att automatisera "Lilla plus" och "LiIla minus" med räknekort.

 * Träna på additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-20, med konkret material.

 *  Översätta talspråk till räknespråk.

 * Färdighetsträna i boken och på Ipad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsstöd matematik år 1 Skolverket

Muntligt uppgifter

Mellannivå HT
Godtagbara kunskaper under ht i åk 1.
Mellannivå VT
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Högre nivå VT
Talraden
Jag räknar till 50
Jag räknar till 100
Jag räknar till 115
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (9-20)
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (26-40)
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (195-220)
Jag kan räkna nedåt från 10
Jag kan räkna nedåt från 15
Jag kan räkna nedåt från 71
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-50)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-300)
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-50)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 0-300)
Jag kan hoppa tiohopp (10-50)
Jag kan hoppa tiohopp (0-100)
Jag kan hoppa tiohopp (ej jämna tiotal)
Antalskonstans
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering
Att se antal utan att räkna
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på borddet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på borddet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
namnge tal
Jag kan namnge de tal min lärare pekar på (0-10)
Jag kan namnge de tal min lärare pekar på (10-100, (11-20)
Skillnad
Jag kan och förstår, med hjälp av föremål, hur jag minskar med 1 eller 2
Jag kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räkneberättelse (0-20)
Fler/färre
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (6)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (13)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (20)
Uppdelning av tal
Jag kan dela upp fem föremål på flera olika sätt
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (7-10)
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (10-19)
Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi dela på 10
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)

Ma
Bedömning

Matematik åk 1

Du får visa vad du kan i det dagliga arbetet genom att delta aktivt vid gemensamma genomgångar, praktiska arbeten och vid problemlösningar. Du får också visa hur du löser och visar förståelse för matematiska problem och hur du använder matematiska strategier såväl enskilt som i grupp. Genom diagnoser får du också visa dina enskilda färdigheter och utvecklingsområden.
Känna igen och skriva alla siffror 0-9
Se samband mellan siffror och antal
Dela upp tal inom området 1-10
Tiokompisarna
Tallinjen 0-20
Addera och subtrahera inom talområdet 0-20.
Använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera.
Välja räknesätt vid enkel problemlösning.
VIktiga ord och begrepp som addera, subtrahera, lika med, antal, summa, differens, skillnad, fler, färre
Hel och halvtimma
Känna igen de 4 vanligaste geometriska figurerna samt dess namn.
Använda och känna till likhetstecknets betydelse.