👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2019-09-16 11:10 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer arbeta med olika texttyper, ordklasser, läsförståelse, informationskällor, retorik och språkbruk mm. Vi kommer arbeta även med teman och ämnesöverskridande med andra ämnen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet är att du ska kunna göra dig förstådd i både tal och skrift, att kunna läsa med säkerhet och att kunna mer om ditt språk, grammatik. Du ska kunna hitta information om olika ämnen och kunna förmedla detta till andra.

Det här ska du lära dig.

Du ska kunna skriva olika slags texter, till exempel berättelser och faktatext. 
Din handstil ska vara läslig och du ska kunna skriva en text på din iPad.
I de texter du skriver ska du kunna använda rätt skiljetecken och din stavning ska inte bli ett hinder för att andra ska förstå vad du menar. 
Du ska kunna bearbeta dina texter så de blir bättre och även kunna ge förslag på hur kamrater kan förbättra sina texter.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker så att andra förstår dig, du ska också kunna ge dina åsikter i olika frågor och berätta varför du tycker som du gör.
Du ska kunna redovisa för andra, till exempel berätta om en nyhet.
Du ska kunna svara på frågor om, eller sammanfatta en text du har läst och visa att du har förstått textens budskap och innehåll.
Du ska kunna läsa både tyst och högt med flyt.
Du ska kunna söka upp fakta om ett ämne från böcker och internet och kunna använda detta i egna arbeten.
Du ska ha koll på om källan du hämtar fakta ur verkar trovärdig eller inte och berätta varför.
Du ska kunna kombinera text med musik eller bilder, till exempel skriva en text till musik eller göra en serie.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi arbetar med olika läromedel. Vi har tyst läsning där du upptäcker nya böcker (och författare). Vi arbetar med korta och långa skrivprojekt. Vi har övningar i argumentation och du får ta ställning till vad du tycker i olika frågor och får berätta om det för andra. Vi har olika redovisningar där du får berätta för klassen. Vi arbetar också med övningar på vår iPad och använder skrivprogram, pedagogiska spel och appar som passar för detta. Du får skriva olika slags texter både för hand och på iPad. I våra skrivprojekt övar vi oss att bearbeta våra texter så de blir bättre, vi försöker ta hjälp av klasskamraterna med tips på vad man kan förbättra och ger dem tips tillbaka. Vi övar oss också att hitta fakta från olika källor och hur man ska kunna veta om det går att lita på eller inte. Vi har olika teman och projekt. Vi har skrivläxa och läsläxor, samt arbetar på lektioner med att läsa, svara på frågor och göra egna frågor till skönlitteratur.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 • Jag lyssnar när du läser.
 • Jag rättar dina texter och bedömer stavning, språkbruk och grammatik samt om du hållit dig till rätt genre.
 • Jag lyssnar när ni argumenterar och framför era åsikter.
 • Lyssnar när vi redovisar inför gruppen.
 • Följer din utveckling genom olika läxor, prov, uppgifter och då jag rättar dina arbeten samt ser dina redovisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6