👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2019-09-16 11:48 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska tillsammans arbeta med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Ni ska läsa boken, föra läslogg, svara på frågorna och skriva en recension. Vi kommer också att prata och diskutera om sammanhangen runt handlingen och boken.

Innehåll

Mål

Vi kommer att läsa Eldens hemlighet tillsammans i klassen och ha ett eller två kapitel i läsläxa/vecka

Vi kommer sedan gemensamt och enskilt bearbeta/analysera textens innehåll.m

Ni kommer att föra läslogg samt arbeta med frågor till boken.

Vi kommer även att titta på filmer om landet där boken utspelar sig.

Bedömning

Arbetet bedöms under hela arbetets gång.

Jag kommer att bedöma om du har ett flyt i din läsning, om din sammanfattning av bokens innehåll är i kronologiskt ordning.

Jag kommer även att bedöma hur du tolkar och för resonemang om bokens budskap samt din beskrivning av upplevelsen med att läsa Eldens hemlighet, muntligt och skriftligt.

Ni kommer att skriva en bokrecension. Där blir läsloggen och svaren på frågorna ett bra underlag att ha till hands.

 

Uppgifter och inlämning

Samtliga uppgifter kommer att läggas upp i Classroom.

Inlämning görs endast över Classroom!!

 Läsloggen förs i Classroom och lämnas in löpande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Att läsa och analysera text

Läsning

E
C
A
Förståelse
Du förstår handling och tydligt framträdande budskap och kan återge dessa.
Du förstår handling, tydligt framträdande budskap och även budskap som kan läsas mellan raderna.
Du förstår handling, tydligt framträdande budskap, budskap som kan läsas mellan raderna och även dolda budskap.
Tankar/känslor
Du beskriver vilka tankar och känslor som texterna väcker i dig.
Du beskriver och förklarar vilka tankar och känslor texterna väcker i dig.
Dina tankar och åsikter om texten har en tydlig hänvisning till innehållet. Du sätter händelser och känslor i texten i relation till dig själv.
Reflektion
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.

Sv SvA
Bokrecension

F
E
C
A
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten. Viss reflektion finns med i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Reflektion finns med i texten. Texten är personlig.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts.
Beskrivningar
Texten saknar eller har mycket kortfattade beskrivningar.
Texten innehåller enkla beskrivningar.
Texten innehåller beskrivningar.
Texten innehåller utförliga och varierade beskrivningar.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett fungerande ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Texten innehåller grammatiska fel som försvårar läsningen. Många stavfel som försvårar läsningen.
Meningsbyggnaden är enkel. Det förekommer en del grammatiska fel men de stör inte läsningen. Vissa stavfel förekommer.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller till viss del punkt, frågetecken, kommatecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs till viss del av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Respons
Bearbeta texten utifrån respons
Texten är till liten del bearbetad efter respons.
Texten är bearbetad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Texten är bearbetad på ett relativt väl fungerande sätt.
Texten är bearbetad på ett väl fungerande sätt.