Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flingan läsår 2019/2020 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Skapad 2019-09-16 14:41 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Pedagogisk dokumentation 

 • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
 • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
 • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
 • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
 • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

 

 

Syfte:

Pedagogiska dokumentationen blir ett verktyg för pedagogerna att se barnens intresse och de processer barnen är inne i. Dokumentationen får också tag i barnens idéer och tankar, på så vis kan barnen påverka sin situation på förskolan. Pedagogiska dokumentationen bidrar till att utveckla utbildningen och synliggör vårt förhållningsätt till våra barn och deras lärande.

.

 

 

Var befinner vi oss idag? 

- Vår reflektionstid prioriteras och vi har fått möjlighet att diskutera fram vår gemensamma barnsyn.

- Vi har observerat barnen i såväl spontana som i planerade aktiviteter. Dessa har legat till grund för våra reflektioner tillsammans med barnen samt oss pedagoger emellan.

- .Vi får tag i barnens tankar genom samtal i aktiviteten och spontant i vardagen.

 

  

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

- Vi arbetar utifrån våra åldersgrupper och Flingans naturprojekt.

- Naturprojekt, som kommer från barnens tankar och idéer, kommer genomsyra vår verksamhet även detta läsår. Vi skapar och utvecklar en del av lärmiljöerna utifrån projektet tillsammans med barnen. Andra lärmiljöer formas utifrån barnens intresse och behov.

- Nytt för denna termin är att vi gemensamt med Droppens pedagoger kommer dokumentera och reflektera vår gemensamma lek- och lärmiljö.

- Vi använder regelbunden reflektion och utvärdering, för granskning och för att utveckla verksamheten

- Mer aktivt använda foto, film och litteratur tillsammans med barnen för att skapa mer tillgänglighet till dokumentationen.

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

- Av vår dokumentation på Unikum har vi fått respons från föräldrar som uppmärksammat vårt projekt och aktiviteter med barnen. Barnen använder dokumentationen för att berätta och visa vad vi gör och vad vi lärt oss.

- Vi kan också se att reflektionen ger effekt genom att vi har en trygghet i ett gemensamt mål och samsyn. Bra planerade dagsrutiner och god organisation ger stabilitet i barngruppen.

- Genom att lyfta fram dokumentation av våra aktiviteter, exempelvis genom att sätta upp bilder på våra väggar, skapar vi mötesplatser för barnen där de kan samtala om sina upplevelser och minnas.

4. Metodval för att synliggöra effekter 

- Reflektionstid/Planeringstid

- Pedagogisk dokumentation

- Foto/film

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

- Utvärdering

 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: