Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droppens pedagogiska planering läsår 2019/2020 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Skapad 2019-09-16 15:51 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Pedagogisk dokumentation 

  • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
  • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
  • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
  • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
  • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

Syfte:

För att ge barn inflytande och göra dem delaktiga i utformningen av sin vardag samt vara aktiva i processerna kring sitt kunskapsskapande.

 

Var befinner vi oss idag? 

Vi har dagliga samlingar där barnen ges möjlighet att komma till tals och bli lyssnade på. 

Vi dokumenterar och i den mån det är möjligt levandegör dokumentationerna på avdelningen. Reflektioner sker i spontana samtal med barnen. Vi pedagoger reflekterar i vardagliga samtal, pedagoger emellan och med barn.

 

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

 

- Vi arbetar utifrån en syn på barn som kompetenta och bärare av kunskaper. Vår uppgift är att lyssna, utmana och skapa en stimulerande miljö för alla barn, oavsett bakgrund och erfarenheter.

- Vi fortsätter att dokumentera och sätter upp dokumentationerna så de är tillgängliga för barnen. Barnen får möjlighet att påverka arbetets fortsättning då vi har för avsikt att ta hänsyn till barnens frågor och funderingar.

- Genom att utgå ifrån dokumentationerna ska barnen ges möjlighet att formulera nya frågor och ta del av varandras lärande. De ska även hjälpa oss pedagoger genom processerna.

- Ta vara på reflektionstid och aktivt bearbeta pågående arbete för att ta medvetna beslut i vilka tillägg vi kan göra föra utmana och utveckla vidare. 

-Vi tar med barnen i beslutsprocessen när det gäller arbetet i grupperna och i arbetet med förhållningssättet mot varandra.

 

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

 

Att alla barn har fått inflytande och delaktighet. Att alla barn är med och gör sin röst hörd och på så sätt påverkar sin vardag. Genom våra dokumentationer synliggörs barnens lärprocesser och progression, i görande och uttryck. Att detta kommer till uttryck i barnens samtal och interaktion kring och vid den pedagogiska dokumentationen.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

 

- Pedagogisk dokumentation

- Foto, film och ljudupptagning

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

- Observation

- Reflektion i arbetslag och tillsammans med barnen.

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: