👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månen Mål och utvecklingsplan Läslyftet 19/20

Skapad 2019-09-16 20:21 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Avdelning

Månen

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Delmål 

1 Naturvetenskapsverb

2. Barns arbetsteorier

3. Teknik i barnlitteraturen

Nuläge

1. Vi ser att barngruppen visar ett intresse för saga Bockarna Bruse som vi tidigare har jobbat med. Några av barnen från denna grupp har varit innan. Vi ser en nyfikenhet hos barnen inför sagan och att barnen gör upptäcker utifrån bilderna i sagan.

2. Vi ser att barngruppen visar fortsatt intresse för sagor och saga Guldlock och de tre björnarna har de visat stort intresse för. Barnen visar en nyfikenhet för olika delar i sagan. Barnen pratar om bilderna och har funderingar kopplat till sagan.

3. Vi ser att barnen visar stort intresse för sagor i litteraturen och då har vi lyft fram en ny bok Petter och hans fyra getter. Barnen visade intresse för figurerna och handlingen. Barnen pratar om bilderna och handlingen i litteraturen.

Utveckling pågår när barnen

1. Deltar aktiv på samlingarna utifrån ålder och visar nyfikenhet till begrepp som behandlas i litteraturen. Att barnen kan få in begreppen i leken och sitt språkande. Ser att barnen kan göra kopplingar i det vardagliga till sagan.

2. När barnen ställer frågor och uttrycker sina funderingar. När pedagogerna väcker nyfikenhet hos barnen och får dem att visa med kroppen eller ord sina tankar kopplat till litteraturen.

3. När barnen reflekterar, återberättar och uttrycker sg kopplat till litteraturen.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Att presenter sagan med rekvisita på en samling och jobba i smågrupper med sagan kopplat till naturvetenskapsverb. Skapa aktiviteter kopplat till sagan. 

2. Jobbar i smågrupper att fånga upp deras tankar och funderingar. Skapa aktiviteter där barnen får visa med kroppen eller i ord deras funderingar och tankar. Ställa frågor kopplat till hur, vad, varför, var, när. Lyssna in barnen i aktiviteter och i det dagliga verksamheten.

3. Genomföra aktivitet kopplat till litteraturen och låta sagan ta plats.

Så här ska vi följa upp

1. I barnens lärloggar, genom synlig dokumentation av barnen och fotobilder i lekmiljöer

2. Följa upp i SKA och lärloggar samt synlig dokumentation i våra miljöer.

3. Lärloggar, bilder i miljöerna och lekmöjligheter

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.