Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nöjesparken

Skapad 2019-09-17 07:52 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Gleerups Svenska 5 - Nöjesparken.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Pedagogisk planering för ämnet svenska i årskurs 5 - HT19.

Innehåll

Mål

Läsa

 • kunna läsa olika typer av texter med flyt
 • kunna använda olika lässtrategier
 • kunna sammanfatta olika typer av texter
 • kunna berätta om sina upplevelser och reflektioner efter sin läsning

Samtala

 • kunna samtala om ett ämne
 • kunna berätta om ett ämne

Skriva

 • kunna skriva återberättande text med tydlig handling
 • kunna skriva olika texter till olika mottagare
 • kunna använda regler för språkriktighet
 • kunna skriva instruerande text

 

Innehåll: Gleerups svenska 5 - Nöjesparken.

Undervisning sker i grupp genom arbete med både digitala och analoga läromedel och metoder.

Eleverna bedöms genom det underlag (skriftligt och muntligt) som de lämnar in efter varje lektionstillfälle.

Tidsramar: Hösttermin 2019, september, oktober, november (med reservation för ändringar).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris, samtala åk 5

Samtala

Osäker
På väg
Säker
Lyssna
 • Sv  E 6
Du lyssnar när andra talar och kan relativt väl sammanfatta innehållet.
Du lyssnar aktivt när andra talar och kan sammanfatta innehållet.
Du lyssnar med god förståelse när andra talar.
Tala
 • Sv  E 6
Du talar med tydlig röst så kamrater förstår.
Du talar med tydlig och varierad röst så att kamrater förstår.
Du talar med tydlig och varierad röst så att kamrater förstår.
Tala
 • Sv  E 6
Innehållet är relativt lätt att förstå.
Innehållet är lätt att förstå.
Innehållet är mycket lätt att förstå.
Tala
 • Sv  E 6
Du har kontakt med lyssnaren.
Du har relativt god kontakt med lyssnaren.
Du har god kontakt med lyssnaren och talar med inlevelse.
Föredrag
 • Sv  E 6
Du berättar om ett ämne med inledning och avslutning.
Du berättar om ett ämne med relativt tydligt innehåll och föredraget är uppdelat i stycken.
Du berättar om ett ämne med en tydlig röd tråd.
Föredrag
 • Sv  E 6
Du åskådliggör ibland innehållet med bilder, föremål eller annat.
Du åskådliggör innehållet med bilder, saker eller annat.
Du väcker intresse hos lyssnaren genom föremål, bilder och inlevelse.
Diskussioner
 • Sv  E 6
Du deltar i parövningar, klassråd eller diskussioner.
Du deltar aktivt i parövningar, klassråd eller diskussioner.
Du argumenterar och lyssnar i diskussioner och kan föra samtalet framåt.
Kroppsspråk
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Ditt kroppsspråk speglar delvis innehållet.
Ditt kroppsspråk speglar relativt gott innehållet.
Ditt kroppsspråk speglar innehållet.
Helhetsbedömning
Du kan föra ett samtal om ett givet innehåll.
Du kan föra ett relativt givande samtal om ett givet innehåll.
Du kan föra ett givande samtal om ett givet innehåll.

Sv SvA
Bedömningsmatris, läsa åk 5

Svenska

Läsa
Osäker
På väg
Säker
Avkodning
 • Sv  E 6
Du avkodar de flesta orden rätt.
Du avkodar nästan alla orden rätt.
Du avkodar alla orden rätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du hittar ofta fakta och information i texter.
Du hittar ofta information och läser ibland mellan raderna.
Du hittar information och läser mellan raderna.
Läshastighet
 • Sv  E 6
Du läser texter med visst flyt.
Du hinner oftast läsa textremsan på tv.
Du hinner läsa textremsan på tv.
Skönlitteratur
 • Sv  E 6
Du läser ibland berättande texter och kan återberätta delar av innehållet.
Du läser ofta berättande texter och kan berätta om huvudpersoner och miljö.
Du läser med glädje och utmanar dig med att pröva nya genrer.
Sakprosa, Faktatexter
 • Sv  E 6
Du läser faktatexter med förståelse om vissa ord förklaras.
Du läser faktatexter och tidningsartiklar med förståelse.
Du läser faktatexter och tidningsartiklar med god förståelse.
Helhetsbedömning
Du läser enklare texter och får information och upplevelser genom läsningen.
Du läser texter och får information och upplevelser genom läsningen.
Du läser texter och får mycket information och rika upplevelser genom läsningen.

Sv SvA
Bedömningsmatris, skriva texter åk 5

Skriva texter

Osäker
På väg
Säker
Koppling till uppgiften
Du följer till stor del instruktionen.
Du följer instruktionen.
Du följer instruktionen helt.
Innehåll
 • Sv  E 6
Du skriver med begripligt innehåll.
Du skriver med relativt tydligt innehåll.
Du skriver med tydligt innehåll.
Innehåll
 • Sv  E 6
Du skriver med en början på en röd tråd i texten.
Du skriver med en röd tråd i texten.
Du skriver med en tydlig röd tråd i texten.
Struktur
 • Sv  E 6
Du skriver med en början och ett slut
Du skriver med en tydlig struktur.
Du skriver med en tydlig struktur och med inledning, stycken och avslutning.
Språk
 • Sv  E 6
Du upprepar dig ibland.
Du upprepar dig någon gång.
Du har ett varierat ordval och språk.
Språk
 • Sv  E 6
Du har ofta rätt meningsbyggnad.
Du har oftast rätt meningsbyggnad.
Du har korrekt meningsbyggnad.
Skrivregler
 • Sv  E 6
Du använder oftast skiljetecken och stor bokstav.
Du använder skiljetecken och stor bokstav på ett relativt korrekt sätt.
Du använder skiljetecken och stor bokstav på ett korrekt sätt.
Skrivregler
 • Sv  E 6
Du skriver med en del stavfel.
Du stavar oftast de vanligaste orden rätt.
Du stavar de vanligaste orden rätt.
Helhetsbedömning
Du skriver en enkel text och viss bearbetning behöver ske för att den ska gå att följa med i.
Du skriver en relativt lättläst och relativt intressant text.
Du skriver en lättläst och intressant text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: