Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse och hans vänner i naturen. Smådjur i vår natur

Skapad 2019-09-17 08:22 i Herrgårdens förskola Alingsås
Utifrån vårt stora tema Bamse och hans vänner i naturen, har barnen visat ett stort intresse för smådjuren i vår natur. Här är en planering om hur vi arbetar inom detta arbetsområdet.
Förskola
En planering om arbetsområdet små djur i vår natur, utifrån barnens visade intresse.

Innehåll

Syfte

I vårt stora tema Bamse och hans vänner i naturen har barnen visat ett stort intresse för smådjur i vår natur.

 

Nuläge

Barngruppen visar ett stort intresse för smådjur i vår natur. De kopplar ihop till tidigare erfarenheter och tillsammans uppmärksammar vi att det finns t.ex olika spindlar, sniglar och fjärilar.

 

Mål

När målområdet avslutas vill vi att barnen givits förutsättningar till att bekanta sig med smådjuren i vår natur, visar kunskaper kring deras egenskaper, hur de ser ut, vad de äter och hur de bor, samt hur vi kan ta hand om smådjuren för att de ska må bra.

 

Genomförande

Vi kommer att:

Undersöka djuren ute i naturen

Sjunga sånger om djuren

Samtala kring smådjuren, vad vet vi, vad tror vi och hur kan vi ta reda på mer?

 

 

Arbetet kring målområdet kommer att ske både inomhus och utomhus

Barnen kommer att ges möjlighet att använda olika material i vårt arbete bla IPad för att fotografera, se filmer och ev dokumentera kunskaper. Skapande med olika material och metoder för att kunna bearbeta och reflektera kring det vi ser.

 

Aktiviteterna kommer att titta på djuren som vi möter i vår närhet och samtala kring dessa. Detta kan leda till att vi sjunger sångerna och fortsätter med att skapa djuren i olika material och samtala om vad som kännetecknar dem.

 

 Aktiviteterna, kunskaperna och intressena kommer att dokumenteras med hjälp av observation och fotografier.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: