Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Giraffens mål HT19-VT20

Skapad 2019-09-17 09:07 i Fasseröd ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver våra fokus mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt plan för uppföljning och reflektion. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra verksamheten genom att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årliga plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till fokusmålen tillsammans föregående års analys. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Syfte

Syftet, med vårt tema kroppen, är att öka barnens kunskaper om kroppen, veta vad de olika delarna heter och var de sitter på kroppen. Syfte är också att öka de äldre barnens förståelse för hur vi ser ut inne i kroppen och hur kroppen fungerar, tex musklerna och varför vi behöver dem, skelettets funktion, matspjälkningen mm.

 


Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla


• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

• motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
•  Tillsammans med oss pedagoger utforska människokroppen
•  Samtala om kroppen, sinnena och känslor

Målet når vi genom att

• Vi kommer att dela gruppen för att få mindre grupper

• Vi kommer att skapa tillfällen där barnen får möjlighet till fin- och grovmotorisk rörelse.

• Vi kommer att göra barnen uppmärksamma på att vi ser olika ut

• Vi kommer att uppmuntra den ”fria leken”.

 • Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer fram till under våra samlingsstunder. 

• Vi kommer att gå till skogen en gång i veckan där vi tränar grovmotoriken. Finmotoriken tränas när vi pärlar, målar, sorterar mm.

• Vi kommer också att fortsätta med vårt arbete ”stopp min kropp”, om  rätten till sin egna kropp och att att våga säga nej. 

 

 BARNS INFLYTANDE

Syfte

Utifrån vår analys i våras och vår nulägesanalys såg vi att vi behöver skapa förutsättningar för barnen att öva på sin tillit till sin egen förmåga, synliggöra barnens inflytande för dem själva och göra barnen delaktiga i reflektion, uppföljning och utvärdering för att stärka självkänslan och känslan av att kunna påverka.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
• självständighet och tillit till sin egen förmåga

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• Våga diskutera i grupp.
• stå för sina åsikter
• vara med och påverka sin egen situation.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Gruppindelningar för att alla lättare att göra sin röst hörd och våga ta plats i den lilla gruppen.
• Ha ett positivt och uppmuntrande bemötande.

 

UPPFÖLJNING/REFLEKTION

Vi kommer att använda oss av reflektionsprotokoll.Vi kommer också att använda Unikum som ett verktyg i det pedagogiska arbetet.

Uppföljning sker en gång/vecka på arbetslagets reflektionstid. Gemensamt ansvar för att det genomförs.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: