👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2019-09-17 10:45 i Lingenässkolan Kristianstad
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Kapitlet handlar om hur vi använder vårt talsystem och grunderna i de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, division och multiplikation.

Innehåll

 

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

- veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000

- kunna pricka in tal på en tallinje

- kunna skilja mellan udda och jämna tal

- behärska avrundning av heltal till närmaste tiotal, hundratal och tusental

- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal med hjälp av olika strategier

- förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt mellan multiplikation och division

 

 

 

Ord/begrepp att kunna: 

siffra, tal, addition, subtraktion, multiplikation, division, jämna tal, udda tal, avrundning, platsvärde, utvecklad form, tallinje, hälften, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa s. 5-61.

 

Du kommer exempelvis få:

- ta del av lärarledda genomgångar

- jobba enskilt (ibland i par och grupp) med rutinuppgifter samt problemlösning

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator

- diskutera i par och grupp

- plickers

 

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna t ex vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar och gruppdiskussioner, vid kontinuerlig formativ bedömning

- vid skriftlig diagnos och provräkning

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning

På väg nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
Förstår och kan använda positionssystemet.
Eleven kan dela upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental, t ex 4235=4000+200+30+5 Eleven kan sätta ihop tal, t ex 2 tusental, 4 hundratal, 1 tiotal, 9 ental = 2419 Eleven vet hur mycket en siffra i ett tal är värd, t ex Hur mycket är siffran fem värd i 253?
Kan läsa tal och skriva tal inom talområdet 0-10000
Kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje. Eleven kan läsa av en markering på en tallinje
Kan storleksordna och jämföra tal
- Vilket tal är minst/störst? - Vilket tal kommer före? Efter? - Jämt eller ojämnt
Matematiska begrepp
Kan använda och förstå de begrepp vi arbetat med under arbetsområdet.
Addition och subtraktion
Klara enkel huvudräkning och kan redogöra för vilken strategi eleven använder.
multiplikation och division
Klara enkel huvudräkning och kan redogöra för vilken strategi eleven använder.