👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genom tiderna med Felix

Skapad 2019-09-17 12:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att läsa och prata om olika texter 6. Att prata om traditioner i länder där modersmålet talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i grupp med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 


Ht 2019

 

Introduktion

Genom tiderna med Felix

Det  här ska du lära dig:

- Du ska utveckla din läsförståelse, ditt ordförråd samt din skriftliga förmåga att berätta.

- Du ska utveckla din förmåga att läsa med flyt och till högläsning.

- Du ska lära dig ämnesord och begrepp samt grundläggande stavnings- och ordföljdsregler.

- Du ska lära dig hur du skriver ett brev samt ett kapitel till boken.

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi läser gemensamt och växlar mellan högläsning och egen läsning.

 - Vi tränar i grupp och på egen hand både stavning  och ordföljd samt hur man skriver brev och en berättande text.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare.

- Du kommer regelbundet få personligt, skriftligt eller muntligt, återkoppling av din lärare så att du utvecklas.

- Kunskapsbedömningen sker två gånger på året i UNIKUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Vi läser gemensamt och enskilt "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker.
Din förmåga att förstå och tolka texter
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
Du ska lära dig ämnesord och begrepp son förekommer i "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker.
Din förmåga att förstå ämnesord och begrepp

 

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
Vi läser gemensamt  och enskilt "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker.
Din förmåga att läsa och förstå samt att redogöra för innehållet och tala om dina upplevelser
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
Vi tränar i grupp och enskilt läsning av beskrivande och förklarande texter med anknytning till "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker.
Din förmåga att läsa och förstå faktatexter med anknytning till "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
Vi tränar grundläggande stavnings- och ordföljdsregler.

Vi tränar att skriva brev och berättande texter.

Din förmåga att använda grundläggande stavnings- och ordföljdsregler

Din förmåga att skriva brev och berättande texter.

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Vi tränar att använda oss av hjälpmedel som t ex ordlistor.

Din förmåga att använda hjälpmedel

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . Vi tränar att skriva brev och berättande texter. Din förmåga att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter i brev och berättande texter

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Vi tränar att skriva brev och berättande texter. Din förmåga att beakta grundläggande stavning- och ordföljdsregler i brev och berättande texterFörmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
Vi jämför med svenskans stavnings- och ordföljdsregler i brev och berättande texter.
Din förmåga att urskilja svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.och modersmålets stavnings- och ordföljdsregler i "Genom tiderna med Felix" samt andra kapitelböcker
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
Vi tränar modersmålets uttal, särskilt där det avviker från svenskans.
Din förmåga att urskilja uttal i  svenskan och modersmålet särskilt med anknytning till "Genom tiderna med Felix" samt andra kapitelböcker.  i "Genom tiderna med Felix" samt andra kapitelböcker för olika mottagaresvenskans och modersmålets uttal
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
Vi tränar berättande och återberättande av brev och berättelser i "Genom tiderna med Felix" samt andra kapitelböcker för olika mottagare
Din förmåga att berätta och återberätta brev och berättelser  i "Genom tiderna med Felix" samt andra kapitelböcker för olika mottagare
 
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
Vi tränar uttal, betoning och satsmelodi, särskilt där det avviker från svenskan.
Din förmåga till uttal, betoning och satsmelodi för att göra dig förstådd.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

Vi tränar ord och begrepp i brev och berättelser i "Genom tiderna med Felix" samt andra kapitelböcker för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Din förmåga att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikterFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Vi tränar rim, ramsor gåtor, lekar och musik särskilt med anknytning till "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker.
Din förmåga att uttrycka rim, ramsor, gåtor, lekar och musik särskilt med anknytning till "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Vi samtalar om traditioner och högtider som eleven möter under årets lopp och särskilt med anknytning till "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker.
Din förmåga att känna till och berätta om traditioner och högtider som eleven möter under årets lopp och särskilt med anknytning till "Genom tiderna med Felix" och andra kapitelböcker.

 

Övrigt