Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2019-09-17 14:07 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva (Skolverket, 2019).

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har observerat att barngruppen behöver arbeta med leken då många av barnen inte leker så mycket. Barnen väljer oftast att göra en färdig aktivitet som att spela spel, pärla, rita, lyssna på musik eller arbeta med iPaden.

Barnen påbörjar oftast en lek, men slutar snart då fantasin och leken aldrig tar fart och utvecklas. När leken aldrig utvecklats tröttnar barnen och börjar snart med en ny aktivitet eller vet inte riktigt vad de ska göra.

Leken är viktig för barnen då de utvecklas inom många områden när de leker med varandra. När man  leker utvecklas samspelet, turtagning, fantasin, språket, motoriken, problemlösning, känslor, rumsuppfattningen, matematik, empati mm. Leken är rolig och ger barnen glädje och skapar vänskapsrelationer.

Mål

Eget formulerat mål

Att barnen utvecklar sin fantasi och börjar att samspela i leken.

Att barnen börjar förstå skillnaden mellan fantasi och verklighet.

"Vi leker men det är bara på låtsas säger barnen".

Barnen är delaktiga genom att:

Vi frågar dem deras synpunkter om vad det kommer att hända sen, vad piraterna kommer att göra nu?, hur ska piraterna göra det? När ska piraterna göra det? osv

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Fantasi och föreställningsförmåga samt förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Barnens erfarenheter

" Vi vill leka för leka är roligt säger barnen " 

” Det är bara på låtsas för vi leker” säger ett barn när de leker att det brinner och pappa är brandman.

Barnen vill leka men behöver att öva på att hitta lekar där fantasin kan hjälpa dem till att leka och samspela en längre stund.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Det här kommer vi att göra:

Vi kommer att bygga upp nya lekmiljöer ex. piratvärld, affär, frisör, nya utklädningskläder, Bockarna Bruse mm

Varje barn ska tillverka en egen handdocka i syfte att leka med dem på förskolan. Handdockorna ska vara tillgängliga för barnen.

Pedagogerna går in i leken och ställer frågor till barnen i leken tex vad händer nu? Vad kan det hända mer? Varför var det så? Hur gör man då? Så barnen får hjälp att utveckla lekstrategier

Vi kommer även att införa aktiviteter såsom skattjakt, pirat disko, baka för pirater i syfte att hålla leken levande i verksamheten.

Arbetslaget ansvarar för att leken utvecklas och tar större plats och att vi kommer att dokumentera vårt arbete samt utvärdera under arbetets gång.

Hur målet ska utvärderas

Vi tänker utvärdera genom observationer, intervjuer samt kartläggning av barnens lekar och relationer. Dessutom ska vi i arbetslaget diskutera om hur kvalitetsarbete kan vidareutvecklas.

Då vi har observerat att barnen leker nästan inga roll lekar så kommer vi se om det har blivit fler och längre lekar. Vi kommer även att observera om fler barn än tidigare leker och vilka barn som har börjat leka mer och om de har skapat nya lek relationer.

Teoretisk bakgrund
Vygotskij (1995) lyfter fram leken som en stor del i barns lärande och utveckling. Vygotskij menar att i leken får barnen möjlighet till att använda sin fantasi för att uttrycka tankar och erfarenheter. Fantasin är viktig, eftersom barn får lättare att förstå den verklighet de befinner sig i (Lillemyr, 2002).  Vygotskij poängterar att leken bidrar till utveckling av språk samt kognitiva och sociala färdigheter och att den bör ske frivilligt och med lust hos barnen. Vygotskij benämner begreppet ”den proximala utvecklingszonen” (Strandberg, 2007). Den proximala utvecklingszonen grundar sig i att barn lär sig i samspel med varandra och att någon av dem ligger på en högre nivå som hjälper det andra barnet att dra sig vidare till nästa utvecklingsnivå. Lek handlar om en skapande verksamhet som förutsätter ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt. Leken är nyckeln till barns utveckling och det är i leken som barnen skapar sin identitet och kan få bearbeta sina livserfarenheter (Lindqvist, 1996). 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) definierar lek som ”lek som lärande och lärande som lek” (s. 83). Leken bidrar idag med att barn utvecklar sin sociala kompetens och de lär sig även att leva med andra människor. Barnen får testa och lära sig att kompromissa, känna empati och sympati med varandra (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn får möjlighet att i leken testa sina erfarenheter och utveckla en ny medvetenhet för omvärlden (Lindqvist, 1996). 

Det finns tre anledningar till varför leken är viktig för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Den första anledningen är att pedagoger kan lära sig mycket genom att observera barns lek. En annan väsentlig del är att barn lär genom leken (Lillemyr, 2002). I leken kan barn utforska, pröva sina erfarenheter och därmed utveckla sin självtillit. Den tredje anledningen är att barnen socialiseras och lär sig att utveckla sig i samspel med andra. Leken är en viktig aktivitet för barnen, eftersom den väcker deras engagemang, samtidigt som det är ett sätt för barnen att vara. För barnet är leken lockande och lustbetonad. Målet med leken är själva processen, det vill säga att barn leker för att leka då det är givande för dem. I leken får pedagoger möjlighet att se barnets lärande, utveckling och socialisation. Leken är framförallt viktig på grund av det egenvärde den har för barnen samt deras lärande och utveckling. Leken är rik, allsidig och utvecklande samt att den hjälper barn socialt och kommunikationsmässigt (Lillemyr, 2002).

Lek och lärande anses vara två samspelande komponenter som är beroende av varandra (Johansson & Pramling Samuelsson 2001) och (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).  Pedagogen ska vara lyhörd för att kunna hjälpa barnen att utveckla deras lärande i leken. I leken, kan vuxna med barnens hjälp, utveckla deras lekvärldar och på så vis hjälpa dem att utmana deras tankegångar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).   

Dokumentation

Vi ska dokumentera  i Unikum samt genom att skriva en dagbok av våra observationer och diskussioner i arbetslaget..

Vi kommer att dokumentera leken genom att fotografera och filma.  

Samverkan med vårdnadshavare

Förutom de vardagliga kontakten i tamburen ska vi sätta upp en förslagslåda, där föräldrar kan anonym lämna sina synpunkter, tips och idéer om vad barnen gillar att leka. Vi presenterar vårt arbete på föräldramötet och på utvecklingssamtalet. Vi dokumenterar vårt arbete på Unikum.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: