👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsunderlag för Projekt och Undervisningtillfällen utifrån variationsteori och utvecklingspedagogik

Skapad 2019-09-18 08:21 i Bryggargården Borlänge
Förskola
Planeringsunderlag med avstamp i flertalet av variationsteorins och utvecklingspedagogikens undervisningsstrategier. I underlaget besvaras de didaktiska huvudfrågorna "Vad?" "Hur?" och "Varför?". Därtill följer ett avsnitt med planering för dokumentation.

Innehåll

Vart är vi? - Nulägesbeskrivning

Vilken/vilka förståelse, värden, kunskap, förmåga eller intressen finns i nuläget hos enskilda barn och i barngruppen?

....

Vilken/vilka förståelse, värden, kunskap, förmåga eller intressen som utbildningen ska skapa lärtillfällen för har inte fått tillräckligt stort utrymme och behöver lyftas fram?

....

 

Vart ska vi - Vilken/vilka förståelse, värden, kunskap, förmåga eller intressen ska barnen få möjlighet att utveckla nu och på sikt?

Formulera lärandeobjektets specifika aspekter (Vad vill vi att barnen ska få förutsättningar att utveckla här och nu, på kort sikt?)

....

Formulera lärandeobjektets generella aspekter (Vad vill vi att barnen ska få förutsättningar att lära sig indirekt och på längre sikt, som en produkt av arbetet med den specifika aspekten av lärandeobjektet?)

....

Kopplingar till läroplanen för förskolan

....

 

Hur gör vi? - Vad behöver pedagogerna genom utbildningen göra för att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas och lära?

Hur kan vi genom miljö, material, arbetsformer och förhållningssätt rikta barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet?

....

Hur skapar vi förutsättningar för barnen att få erfara variation? (Hur ska barnen genom undervisningen få möjlighet att erfara skillnader och kontraster?)

....

Hur skapar vi relevansstruktur? (Hur ska vi gå till väga för att barnen ska uppleva lärandet av det aktuella objektet som meningsfullt? Skapa ett intresse hos barnen? Ta till vara ett befintligt intresse?)

....

Hur kan vi synliggöra lärandeobjektets externa horisont? (Hur sätter vi det som ska läras i ett större sammanhang?)

....

Hur kan vi rama in lärandeobjektet? (Hur kan vi skapa sammanhang i lärandet? Hur kan vi kommunicera för att rikta barnens uppmärksamhet bakåt och framåt i tiden, i relation till det som händer nu?)

....

Hur kan vi skapa förutsättningar för språket att bli expansivt? (Vilka begrepp, som även fungerar utanför det lokala sammahanget, ska barnen genom undervisningen få möjlighet att tillgodogöra sig?)

....

Hur kan vi synliggöra mönster? (Hur kan vi skapa förutsättningar för barnen att generalisera, se samband och mönster?)

....

Planering för dokumentation

...

Vem ska dokumentera? (Pedagoger och/eller barn?)

....

För vem ska vi dokumentera? (Som stöd i kvalitetsarbetet, för reflektion med barnen, för vårdnadshavare?)

....

När ska vi dokumentera?

....

Vad ska vi dokumentera (Vilka processer? Koppla till de mål som satts upp i planeringen)

....

Hur ska dokumentera? (Foto, film, anteckningar, loggar, samla barns alster?)

....

Hur ska dokumentationen sparas och presenteras? (Dokumentationsvägg, tidslinje, logg i unikum?)

....

Hur ska barnen tillfrågas om sitt deltagande?

....

 

Referenser

Undervisningsstrategier

Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2015). Att undervisa barn i förskolan. Stockholm: Liber.

Mun Ling (2014). Variationsteori - för bättre undervisning och lärande. Lund: Stundentlitteratur.

Dokumentation

Åsen (2015). Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber.