👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - taluppfattning, geometri och bråkräkning västerteg

Skapad 2019-09-18 08:28 i Centralskolan _Västerteg
Vi bygger vidare på de grunder som eleverna har från årskurs 6. Vi kommer att hämta material ifrån matteva, webbmagisterna, läroboken och laborativa uppgifter kopplade till elevernas vardag.
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att bygga vidare på de grunder som du har från årskurs 6. I och med att du får en egen skoldator kommer, vi att använda fler spel och uppgifter från nätet för att kunna öva mer och roligare. Vi kommer också att testa några uppgifter när du får samarbeta med dina kamrater för att lösa uppgifter som har med vardag och fest att göra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att ha två skriftliga prov under terminen. Det viktigt är att betona i sammanhanget: endast en del av bedömningen grundar sig på de skriftliga proven. Vi kommer att ha diskussioner om moment och problem varje lektion både muntligt och skrifligt. Här finns stora möjligheter att visa sina förmågor.  En stor del av arbetet och träningen kommer att ske genom webbbaserat mattespel som nöter och prövar olika moment. Återkoppling kan ske direkt till mig genom automail. Vi kommer även ha en del laborativa, verklighetsgrundade problem, som vi löser individuellt eller i grupp.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att följa läroboken och göra avstickare med hjälp av elevnära praktiska problem; webbaserade spel- och träningsiter(Matteva, webbmagistern och Mangahigh). Som under 6:an kommer möjligheter att erbjudas att ta del i Formulaläromedel för högre årskurser än 7:an. För att effektivisera lektionstiden kommer jag att lägga ut genomgångar av nya moment. Det kommer att ge eleverna möjligheter att ställa fler frågor och få mer enskild hjälp under lektionstiden. En annan viktig sak blir att få prata mer matte genom enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Förutom att utveckla det matematiska språket kommer vi att fördjupa tekniken att använda bilder/bildtänkande som en mycket bra hjälp att lösa problem. Vi kommer att pröva våra kunskaper med hjälp av tidigare nationella provuppgifter både muntliga och skriftliga som anknyter till bråkräkning och geometri.

Uppgifter

 • Testar 2

 • Testar 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik - taluppfattning, geometri och bråkräkning

Avprickningsschema taluppfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
behärskar
behärskar med förhållandevis god säkerhet och anpassning till uppgifterna
Behärskar med god säkerhet och anpassning till uppgifterna

Ma
Matematik - taluppfattning, geometri och bråkräkning

Avprickningsschema bråkräkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bråkräkning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
behärskar huvudsakligen
behärskar med förhållandevis god säkerhet och anpassning till uppgifterna
behärskar med god säkerhet och anpassning till uppgifterna

Ma
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Problemlösning Matematik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förståelse och metod.
I vilken grad eleven visar förståelse för problemet
Behöver hjälp med att förstå problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet.
Förstår problemet.
Förstår problemet genom att visa ett matematiskt samband, t.ex med formler eller diagram.
Kvaliteten på den metod som eleven väljer
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer metod som bara delvis fungerar.
Väljer metod som fungerar.
Väljer metod som kan vara generell.
Redovisning och matematiskt språk.
Hur fullständig och klar och tydlig elevens redovisning är
Redovisningen saknas, endast svar finns.
Redovisningen går delvis att följa.
Redovisningen är klar och tydlig men saknar vissa steg.
Redovisningen är väl- strukturerad, fullständig och tydlig.
Hur väl eleven använder matematiskt språk (begrepp och symboler)
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Det matematiska språket har brister och är ibland felaktigt.
Det matematiska språket fungerar, men med vissa brister.
Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Hur väl eleven kan förklara och redovisa muntligt
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg.
Den muntliga redovisningen är tydlig och enkel att följa och förklarar alla steg.
Den muntliga redovisningen är välstrukturerad och fullständig. Terminologin är korrekt.
Genomförande och analys.
Hur fullständigt och hur väl eleven löser problemet
Behöver handledning för att påbörja problemlösning.
Löser endast delar av problemet eller visar brister i procedurer och metoder.
Löser de väsentliga delarna av problemet.
Löser hela problemet med den valda metoden korrekt.
Kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner
Slutsats saknas
Resultatet är orimligt. Svaret stämmer inte överens med uppgiftens fråga.
Resultatet är rimligt. Svaret stämmer med uppgiftens fråga.
Resultatet är korrekt och kopplad till frågan eller resultatet är rimligt och det finns slutsatser som argumenteras för.

Ma
Matematik - taluppfattning, geometri och bråkräkning

Självskattning kursen - taluppfattning, bråkräkning och geometri

 • Gr lgr11   samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
 • Gr lgr11   stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • Gr lgr11   upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
 • Gr lgr11   successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
 • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11   successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur är mina kunskaper?