👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Draken grundplanering

Skapad 2019-09-18 12:35 i Allén Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Avdelningen består av 16 barn i åldrarna 3 - 5. Personalgruppen består av en förskollärare och en barnskötare. Avdelningsansvarig på "Draken" är Merve som bär det pedagogiska ansvaret för gruppen, samtidigt vi delar uppgifterna. Vi har ett stort rum som är indelat i olika hörna som utgår från Lärvännerna( ALfa-Beta, Rör-Else, Räkne-Reza. Krea-Tiva, Lek-levi, Hjärt-rud, Ute-Ugo). Vi har även ett rum som heter frileksrum och projektsrum. Vi arbetar både med ansvarsgrupper och gemensamt ansvarstagande. Det betyder att man ansvarar för ett visst antal barn i Unikums bloggen, pedagogisk dokumentation samt uppföljnings och utvecklingssamtal.

Innehåll

Normer och värden

"Förskolan skall sträva att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar"

Genom att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att lösa konflikter. Vi arbetar med reflekterande samtal vid problemlösning.

Att förhålla sig till det kompetenta barnet som möjliggör barns självständighet och ge barnen verktyg att utforska sin omvärld. Vi vill att barnen ska tycka att det är kul och lärorik att komma till förskolan som ska locka dem till utforskande och lärande. Genom att förhålla sig till det kompetenta barnet erbjuds barnen utmanande och lärande situationer.

Vi strävar efter att förhålla oss till en pedagogik som möjliggör en lärorik verksamhet som är fylld med utmaningar och lärande situationer. Det som kan vara för svårt för barnen att klara av på egen hand blir möjligt med en medforskande pedagog.

Den pedagogiska verksamheten genomsyras av ett barn perspektiv vars fokus riktas på att se saker ur barnens synfält. Ett barns perspektiv bygger på att se saker utifrån ett barns ögon, att lyssna in barnens intresse och funderingar. Vi pedagoger strävar efter att alltid förhålla oss till ett barns perspektiv för att fånga upp barnen "här och nu" och skapa ett meningsfullt lärande, som baseras på deras föreställningar.

Ett barnperspektiv är ett förhållningssätt där de vuxna bestämmer vad som är bäst för barnen. Detta förhållningssätt använder vi pedagoger när det exempelvis gäller barnens säkerhet. Vi menar att ett samspel mellan de olika perspektiven där barnen lockas till utforskande på säkra marginaler är nödvändigt.

Rutiner

En dag hos oss på "Draken"

06:30 "Allén" öppnar, barn som kommer innan kl. 08:00 lämnas på "Draken".

08:00 - 08:30 Frukost

09:00 - 10:30 Aktivitetsgrupper ute/inne

09:45 - 10:00 Fruktstund

10:30 - 10:40 Toalettbesök

10:40 - 11:00 Samling / Sångstund

11:00 - 11:40 Lunch

11:40 - 11:50 Toalettbesök

11:50 - 13:40 Aktivitetsgrupper ute/inne. Stationer.

13:45 - 13:55 Tvättar händer

14:00 - 14:30 Mellanmål

14:30 - 16:00 Fria val ute/inne

16:00 Sammanslagning "Draken" och "Ugglan".

16:15 - 16:30 Fruktstund

17:30 Förskolan stänger

Det är viktigt att barn som ska äta frukost på förskolan lämnas senast kl.08:00 för att barn och pedagoger skall få en lugn frukost tillsammans.

Utifrån grovplaneringen gör vi en finplanering varje vecka, där vi planerar veckans aktiviteter mer i detaljer.

Regler

Våra rutiner syftar till att stärka barnens självförtroende, öka grupptillhörigheten och göra barnen självständiga. Vi vill se barnens förmågor, kunskaper och egenskaper samt hjälpa barnen att se de själva. Det sättet man väljer att se på ett barn påverkar i hög grad hur man bemöter de och har i längden stor inverkan på barnets självbild. Vi ser till att möta alla barn efter deras förmågor och behov oavsett ålder. Det är viktigt att när barnen har lekt vid station så hjälper de till att städa efter sig innan de går vidare till nästa station. Vi pedagoger och barn hjälps åt att vårda våra leksaker och vårt material. Alla måste hjälpas åt att ta ansvar för avdelningens leksaker samt övrigt material.

Konflikthantering är ett ständigt pågående arbete med barnen. Konflikter är något som barn behöver hjälp med att lära sig att hantera. Därför har vi valt att i en konfliktsituation gå in som medlare och försöka vägleda barnen i att hitta en lösning.

Vi anser att det är viktigt att våra barn lär sig att det finns en tid och plats för allt. Ibland måste man ha tålamod och vänta på sin tur. Det är också viktigt att de lär sig att vissa saker får man vara med och bestämma med andra saker får man anpassa sig efter.

Vi vill att barnen tränar på att bli självständiga gällande av- och påklädnin. Det är bra om barnen har skor som de kan ta av och på själva. Viktigt är även att barnen har tillgång till extrakläder samt gummistövlar och galonkläder. När det blir kallare behöver barnen varmare kläder för att kunna gå ut och njuta. Vi delar ut ett separat dokument om vilka kläder som är bra för barnen att ha på förskolan vid olika tidpunkter på året samt vad som är viktigt att tänka på.

Vi väntar på varandra och lämnar inte matsituationen förrän alla barn är klara. Våra barn får dukat glas, djupa tallrikar samt sked och gaffel (beroende på måltid). Det är viktigt att barnen själva får duka av sin tallrik, sitt glas och sina bestick. Bordsgrupperna går med sin pedagog och tvättar händerna samt gör sina toalettbesök.

 

Barns inflytande

"Utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande"

Genomföra barnens önskemål i möjligaste mån när det fungerar i verksamheten. Vi ska använda oss av TAKK för att alla ska komma till tals och bli lyssnade på.

Barnen ska känna att de har inflytande över sin dag på förskolan, och att de blir respekterade och lyssnade på, av både andra barn och vuxna. Vi kartlägger barnens intressen genom att fråga dem vad de skulle vilja lära sig. Vi observerar vad barnen gör och leker, vilket material de har intresse för och så långt det är möjligt ändrar vi i verksamheten. 

 

Utveckling och lärande

"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter" (Lpfö 98, rev 2018)

 "Utveckar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lera"

Barnen får själva reflektera över sitt lärande på olika sätt, samt pedagogerna är medupptäckare i det pedagogiska arbetet.

Vi arbetar utifrån Lpfö-98/18. Vi arbetar med webbverktyget Unikum som kommer att synliggöra barnens lärande, utifrån våra pedagogiska planeringar, genom att dagligen publicera bloggar kopplat till läroplanen. Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk och ge dem stöd i språkkomunikation. Vid behov samarbetar vi med logoped och talpedagog.

Vårt förhållningssätt till enskilt barns utveckling och lärande utgår från att som pedagog vara lyhörd, se och höra det enskilda barnet, samt att ta till vara varje enskilt barns intresse och behov.

 

 

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Vi anser att miljön ska stimulera barnen samt uppmuntra deras kreativitet och nyfikenhet. Utformningen av miljön sker kontinuerligt efter barnens behov och intressen. Vi uppmärksammar de behov och intressen som finns i barngruppen och som barnen ger uttryck för. Vi arbetar mycket nu med Lärvännerna som utgår från läroplanens målriktlinjer och vi har skapat miljön där barnen har möjlighet att medverka och träffa lärvännerna.  Vi utformar miljön utefter det och omorganisera om barnens intressen förändras eller om barnen behöver utmanas. Vi samtalar också med barnen och tillvaratar önskningar och förslag i den. Vi har behållit vårt station system och har idéer om hur vi kan utveckla det. Till exempel vill vi göra en "lässtation" för att stimulera barnens upptäckarlust när det gäller att läsa och skriva.

Vi vill ha en tillåtande miljö som ger barnen möjlighet till att göra egna val. materialet ska vara lättillgängligt och väl synligt samt finas i barnens höjd (i den mån det går).

 

Yttre miljon

Vi använder det material vi har för att locka barnen till lek på olika platser på förskolans gård. Det finns massa leksaker och olika hörna som får barnens uppmärksamhet att leka där. Vi är ofta på utflykter, parker, promenader, buss osv.

 

 

Förskola och hem

"Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande"

Genom att publisera vad barnen har gjort/har lärt på Unikum bloggen med frivillig återkoppling.

 Vi arbetar för att ha en god och öppen relation till föräldrarna där de känner att vi lyssnar till dom och väger in deras åsikter och tankar i vårt arbetssätt. Genom detta samt föräldraenkäten så får föräldrar möjlighet att utvärdera vår verksamhet. Vi erbjuder föräldrarna till olika samverkansformer såsom föräldramöte, föräldrafika, drop in fika och utvecklingssamtal/uppföljningssamtal. Vi hoppas att alla föräldrar känner sig välkomna in och titta på verksamheten och att ställa frågor om det är något ni undrar över.

Vi tillämpar flexibel inskolning och tar hänsyn till varje ny individ som börjar hos oss. Föräldrar får information genom Unikum, månadsblad, daglig kontakt, utvecklingssamtal mm.

 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens rutiner ska utvärderas fortlöpande under terminen. Genom observationer och samtal mellan vuxna-barn utvärderas barns inflytande samt samband utveckling och lärande. Vi dokumenterar genom pedagogisk dokumentation och synliggör det genom dokumentation  på Unikum och i miljön på avdelningen. 

Vi kommer även att lägga stor vikt vid reflektionsarbetet med den pedagogiska dokumentationen. I verksamheten kommer reflektion inom arbetslaget ske och barnen ska få möjlighet att själva reflektera över vad som skett och vad de lärt sig.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18