Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2

Skapad 2019-09-18 17:34 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska fortsätta träna på att läsa, skriva, lyssna och samtala - bland annat genom att arbeta mycket med olika berättelser och faktatexter. Det blir allt från spännande besök i sagornas värld, till att träna på att skriva med läslig handstil samt att kunna hålla i intressanta presentationer!

Innehåll

Planeringen bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i kursplanen i svenska. Samtliga elever arbetar med innehållet i planeringen utifrån sin egen nivå och sina egna förutsättningar.


Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

Genom arbete utifrån planeringen ges eleverna möjlighet att träna sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Vad ska vi träna på?

Läsning

Läsning av olika texttyper som berättande och beskrivande text.

Att kunna läsa i olika gruppkonstellationer (t. ex. själv, parläsning och läsgrupper).

Att använda olika lässtrategier.

Läsförståelse i både faktatexter och skönlitterära texter; både att kunna hitta fakta och att kunna läsa mellan raderna.

Tala och lyssna 

Att diskutera, samtala och analysera betydelsen i de skönlitterära texter vi läser, samt att kunna koppla det till egna upplevelser.

Att lyssna och återberätta vid olika samtalssituationer. 

Att redovisa ett arbete muntligt med och för en mindre grupp.

Att följa muntliga och skriftliga instruktioner. 

Att berätta om egna erfarenheter för både en mindre och större grupp.

Skriva

Att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut. Att träna på hur vi gör handlingen tydlig och begriplig för läsaren (röd tråd), samt hur vi knyter ihop trådarna till ett avslut. 

Att skriva faktatexter utifrån givet innehåll.

Att beskriva personer och miljöer. 

Hur man utformar ett brev.

Skriva dikter med och utan rim.

Textbearbetning

Din handstil så att dina texter är läsliga. 

Att skriva meningar där du använder stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 

Att renskriva texter med hjälp av datorn. 

Att förtydliga och bearbeta dina texter utifrån given respons. 

Stavning av elevnära ord.


Hur ska vi göra?


 • Läsa och lyssna på berättande texter. 
 • Skriva berättande texter.
 • Arbeta med stavning och grammatik som t.ex. alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter, j-ljud, ng-ljud, sje-ljud, tje-ljud. 
 • Läsa och skriva faktatexter.
 • Arbeta med olika lässtrategier.
 • Söka information från olika källor. 
 • Diskutera texter, filmer och bilder.
 • Hålla presentationer kring saker vi känner till. 
 • Arbeta gemensamt och individuellt.
 • Se film.
 • Kooperativa övningar.
 • Spel och lekar.

Våra mål:

 • Du läser enkla meningar med flyt. 
 • Du stannar upp i läsningen och frågar om det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
 • Du läser för det mesta om och korrigerar dig själv vid behov.
 • Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
 • Du kan både lyssna och berätta
 • Du börjar använda olika strategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser både under och efter läsningen.
 • Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
 • Du skriver text för att kommunicera.
 • Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
 • Du gör mellanrum mellan orden.
 • Du kan stava några vanligt förekommande ord.
 • Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Läsa enkla meningar med flyt
 • Läsa om och korrigera dig själv vid behov
 • Visa förståelse för texternas innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor
 • Använda olika strategier för att t ex sammanfatta, göra förutsägelser och leta efter ledtrådar, både under och efter läsningen vid egen och gemensam läsning
 • Kommunicera i skrift via bland annat berättande och beskrivande text
 • Använda gemener och versaler på ett korrekt sätt
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • Skriva läslig text med mellanrum mellan orden
 • Stava några vanligt förekommande ord

 

Utöver detta kommer jag även att bedöma din förmåga att:

 

 • Delta aktivt i undervisningen
 • Ta ansvar för ditt eget lärande

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Svenska årskurs 2

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Läsning
Avkodning och flyt
Du kan namnet på de flesta bokstäver och vet hur de låter.
Du både ljudar och läser helord. Du kan ljuda dig genom enkla bekanta och elevnära texter.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter på egen hand. Du rättar dig själv när du läser fel och frågar om du inte förstår vad du läser.
Läsning
Läsförståelse
Du kan med bildstöd och vuxenstöd svara på frågor kring enklare texter. Du kan med stöd läsa och förstå korta, enkla instruktioner.
Du kan till viss del återberätta handlingen och/eller innehållet i en text. Du kan relatera något budskap i texten med egna erfarenheter.
Du kan förstå och återberätta innehållet ur böcker med längre text. Du kan relatera flera budskap i texten med egna erfarenheter.
Språkets struktur
Du kan med stöd skriva enkla meningar men blandar stora och små bokstäver.
Du skriver huvudsakligen med gemener. Du kan skriva enkla meningar och använder dig då oftast av stor bokstav och punkt. Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du skriver med gemener. Du kan skriva både enkla och längre meningar, och uppvisar säkerhet i användandet av stor bokstav och punkt.
Stavning
Du kan med stöd stava några vanliga ord. Du skriver de flesta ord som de låter.
Du kan stava en del vanligt förekommande och elevnära ord korrekt.
Du kan stava flera vanligt förekommande och elevnära ord rätt.
Berättande texter
Du kan med stöd skriva en berättande mening till en bild.
Du kan skriva egna berättelser om saker du varit med om som tex. om en utflykt. Du skriver berättelser med tydlig handling. Du kan rita passande bilder till din berättelse.
Du skriver egna berättelser med en tydlig röd tråd med inledning, handling och avslutning. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap.
Beskrivande texter
Faktatext
Du kan med stöd skriva en beskrivande mening till en bild.
Du kan skriva enkla beskrivande texter där innehållet klart framgår. Du kan rita passande bilder till din beskrivande text.
Dina beskrivande texter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart framgår. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap.
Respons
Du kan utifrån givna frågor och checklistor ge enkla muntliga omdömen om dina egna och andras texter.
Du kan utifrån givna frågor och checklistor ge enkla skriftliga omdömen om dina egna och andras texter. Du kan i viss mån bearbeta dina texter efter att du fått respons.
Du kan bearbeta och förtydliga dina texter efter att du fått respons.
Informationssökning
Du kan med stöd söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Berätta och redovisa
Du kan berätta om en egen erfarenhet i en mindre grupp så att andra förstår.
Du kan berätta om vardagliga händelser så att det viktiga framgår. Du kan med stöd redovisa ett arbete för klassen.
Du kan återberätta en saga eller berättelse så att handlingen är tydlig. Du kan berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
Samtala och lyssna
Du kan muntligt och på ett enkelt sätt beskriva hur något ser ut eller hur det är.
Du samtalar om vad du har upplevt och uttrycker dina egna tankar, åsikter och känslor. Du kan lyssna aktivt på den som pratar och ställa relevanta frågor.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: