👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan Projektbeskrivning fsk Veberöd 2019-2020

Skapad 2019-09-20 08:18 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Sagorna och Vi Datum: 2019-10-16 Gruppnamn: Ugglan

Innehåll

Bakgrund

Ugglorna består av 21 barn i åldrarna 2,5-5 år och tre pedagoger på 100%. Vi håller till inne på 2:ans avdelning men arbetar med projektet såväl ute som inne. Projektet baseras på barnens intresse och vi har uppmärksammat att barnen har visat ett intresse för att skriva egna sagor och leker mycket rollekar. Barnen visar på stor fantasi och driver leken framåt genom att tillsammans resonera och diskutera hur leken ska fortskrida. Vi upplever att barnen är nyfikna, kunskapssökande och utforskande genom att de ställer mycket frågor och vill veta mer. Under vår undersökningsperiod märkte vi att de nya lärmiljöerna inomhus har bidragit till att mycket rollek och kreativitet har uppstått. Barnen har blivit mer kreativa i sina lekar såväl som i sitt skapande.

 

Vad?

I projektet strävar vi efter att barnen ska få uppleva genom alla sina sinnen samt genom olika uttrycksformer. Genom att vi pedagoger är medagerande, medutforskande, medupptäckande och medupplevande främjar vi barnens kunskapssökande och vetgirighet och tillåter barnen att utveckla sin reflektionsförmåga samt engagemang för projektet. I projektet kommer vi även arbeta med värdegrundsfrågor med utgångspunkt i barns förmåga att reflektera. 

 Vi kommer även fortsätta att jobba med vårt ”hållbarhetstänk” och ska få detta att genomsyra hela projektet genom att vi inkluderar ämnen som bland annat matsvinn där vi förklarar från jord till bord, sociala relationer hur är man en god medmänniska både mot varandra samt till vår miljö, förståelse för varför vi behöver ta hand om vår hälsa och våra kroppar för en god framtidstro. 

 

Varför?

Projektet syftar till att barnen ska få erfara ett ämne genom flera olika uttrycksformer och att det i sin tur kommer att generera en fördjupad kunskap och förändrat lärande inom detta. 

Utöver detta syftar projektet till att barnen utvecklar sitt reflekterande, sin kommunikation- och skapandeförmåga samt en förståelse för vad en hållbar framtid innebär och hur de kan påverka den. Inom projektet kommer de 

Med andra ord kommer vi arbeta med de estetiska uttrycksformerna både som metod och som kunskapsmål i sig. 

 

Hur?

Vi kommer att använda oss av:

- Estetiska uttrycksformer som t.ex drama, bild, dans, musik

- Naturupplevelser 

- Högläsning med boksamtal

- Skapande i form av t.ex egna berättelse, stopmotion app

- Kunskapssökande med t.ex olika sökmotorer och faktaböcker

- Synliggöra progressionen av projektet på vår dokumentationsvägg för att synliggöra processen för både barn och föräldrar

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

- Hur kan vi pedagoger hjälpa barnen att utveckla sin förståelse för att budskapet i de olika berättelserna kan spegla över på deras eget liv och handlande? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18