Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2019-09-20 10:11 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola

Innehåll

Bakgrund/Syfte

Denna termin har vi fått in många nya barn från de olika småbarnsavdelningarna. Vi har observerat den nya barngruppen i deras lek, i planerade och spontana aktiviteter och har noterat att barnen hamnar i olika situationer som de har svårt att handskas med,  både verbalt och fysiskt.  Detta har resulterat i att barnen har haft kommunikationssvårigheter och vänds sig till oss pedagoger för att lösa deras problem. Vårt syfte är att barnen ska reflektera över sina handlingar tillsammans med oss pedagoger med hjälp av de tio kompisböckerna. Målet med undervisningen är att barnen ska utveckla sina sociala förmågor, lära sig att hantera och reflektera över olika vardagssituationer.

Metod/genomförande

Vi kommer att arbeta i våra mindre grupper. Vi anser att de mindre grupperna kommer göra det möjlig för barnen att våga ta plats, våga synas och höras och vi som pedagoger har större möjlighet att synliggöra varje barn. Vår metod för att nå vårt syfte är att använda oss av de tio kompisböckerna och problematisera innehållet genom att dramatisera. Dramatiseringen kommer att ske i helgrupp på både inneveckor och bussveckor. Vi kommer att arbeta med en bok i taget. Boken kommer läsas under samlingen med grupp 1,2,3. 

Dokumentation

Under samlingen ska tid för reflektion finnas och barnen ska kunna diskutera med pedagoger och med de övriga barnen. Vi kommer att läsa böckerna i våra tre mindre grupper. Barnen kommer att ha möjlighet att reflektera innan, under och efter lässtunden. Barnens reflektioner ska sedan lyftas upp i helgrupp i det tillfälle där det passar. Varje pedagog har ansvar att genomföra, dokumentera och anteckna barnens reflektioner efter eller under lässtunden. Undervisningen riktar sig till samtliga i vår barngrupp. Dokumentationen kommer att pryda vår innemiljö och läggas upp på unikum för vårdnadshavare att se. 

Utvärdering/uppföljning

Utdraget ut BAS 20/9-19

Analys

Genom att dela in barnen i mindre grupper, ger vi möjlighet för barnen att ta mer ansvar och plats. Genom att göra barnen delaktiga i undervisningen har vi sett att barnen och vi har kommit längre i lärandet. Våra utmaningar är att få det "tysta" barnen att våga ta mer plats genom att dela upp i mindre grupper. 

Slutsats

Vi måste fokusera på att arbeta i mindre grupper. 

Reflektion

Vi har inte nått vårt mål, vi har dock små börjat och ser förbättringar hos både barnen och pedagoger. Vi befinner oss i start fasen i vårt arbetslag. Fokuset har hamnat på andra saker runtomkring. Dock kommer vi att dela upp vår grupp på 22 barn i tre fasta grupper. Grupperna kommer att namnges och heta ekorren 1, ekorren 2 och ekorren 3 i grupper om 7-7-8. Grupperna kommer inte vara fast till en viss pedagog utan vi vill rotera mellan grupperna för att vi vill vara delaktiga i hela gruppens lärande och kunna reflektera med varandra om varje grupp. 

Vi har främst en målgrupp som vi vill fokusera på som är de barn som är mer tillbakadragna, tysta och inte vågar ta plats i gruppen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: