Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen Normer och Värden

Skapad 2019-09-20 10:14 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer att arbeta med normer och värden utifrån läroplanen och våra andra arbetsmaterial samt pedagogiska planeringar, denna storbarnsavdelning kommer att få stärka sin självkänsla och självständighet genom dagliga rutiner och aktiviteter.

Innehåll

 

 

1. Undervisningsplanering

 

 • Vad ska läras ut?

 • - Svar: Öppenhet , respekt, solidaritet och ansvar. Respekt och förståelse för allas lika värde och dom mänskliga rättigheterna.
 • Varför?

 • - Svar:  Vi ska stärka barns självförtroende och självkänsla och lära dem mera ansvarstagande gentemot sig själv och andra.
 • Hur ska undervisningen genomföras?
 • -Svar: Genom att arbeta med vårat arbetsmaterial så som ”10 kompisböcker” , barnkonventionen samt dramatisera fram olika situationer. Vi kommer arbeta i både helgrupp  och i mindre grupper.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • - Svar: Vi kommer att reflektera i helgrupp och i mindre  grupp och i individ nivå, efter aktivitetens avslut.
 • Vi kommer att ställa frågor som barnen återberättar genom att rita, dramatisera eller berättar.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • - Svar: För våran barngrupp..

 

 • Av vem?

 • -Svar: Genomförs av alla pedagoger på avdelningen alla ansvarar för genomförandet,planeringen och reflektionen.
 • Vad är målet med undervisningen?

 • - Svar:  Att stärka barngruppen och varje barn 
 •  

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet"

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: