👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2019-09-20 10:18 i Skogskällan Huddinge
I arbetsområdet med argumenterande texter får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren).

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en argumenterande texts är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument.

3. Lära dig hur man använder språket för påverka någon.

3. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i klass/grupp skriva en argumenterande text.

4. På egen hand kunna planera och skriva en argumentation.

Arbetssätt

Förförståelse/förkunskaper: Klassen läser, argumenterande texter i t. ex tidningar och genomför muntliga debatter för att lära känna igen det argumenterande språket.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Vi tittar på texter på olika nivåer så att du vet vad som förväntas av dig på respektive betygsnivå. 

Steg 3: Du kommer att arbeta med olika språkliga drag i texten. Bland annat hur du använder dig av sambands ord.

Steg 4: Under hela tiden skriver du texter som vi omarbetar och förbättrar utifrån de delar vi jobbar med på lektionerna. 

Steg 5: Du kommer att få tips och hjälp av en kompis som kommer att göra en kompisbedömning av din text.

Steg 6: Texten lämnas in till Emily och du får tips på hur du kan utveckla den ytterligare. 

Slutligen bedöms din argumenterande text. 

 

FIlm : 

https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13AP

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

 

 

Uppgifter

 • Argumenterande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

E
C
A
Innehåll
- Begripligt innehåll - Den egna tankegången framgår - En tes presenteras med något argument.
- Relativt tydligt innehåll. - Den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd. - En tes presenteras med flera argument.
- tydligt innehåll. - Den egna tankegången framgår och utvecklas. - Tesen är tydlig, underbyggs med argument och eventuella motargument.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - uppbyggnaden går att följa - enklare testbindning används
Relativt väl fungerande struktur - uppbyggnaden är tydlig -varierad textbindning
Väl fungerande struktur - uppbyggnaden lyfter texten - väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
Språk
- Viss språklig variation - ordvalet uppvisar variation Viss användning av specifika ämnesord Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet - meningsbyggnaden är i huvud sak korrekt
Förhållandevis god språklig variation - ordvalet är relativt varierat Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet - meningsbyggnaden är relativ korrekt och relativt varierad
God språklig variation - ordvalet är passande och höjer kvaliteten God användning av ämnesspecifika ord och begrepp Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet - meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bolstav och punkt används med viss säkerhet - viss säkerhet i stavning
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få fel i användning av skiljetecken - relativt få stavfel som inte stör läsningen
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel