Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbaserat arbetssätt Kvarnen

Skapad 2019-09-20 10:28 i Kvarnstenens förskola Mariestad
Förskola
Målformulering: Bedriva en pedagogisk undervisning som främjar språk och kommunikation, med fokus på natur och teknik.

Innehåll

 

   

Bakgrund

Efter förra årets projekt med läslyftet med fokus på högläsning kände vi pedagoger att vi vill fortsätta med fokus på barnens språkutveckling. Under året kommer fokus att vara på språk och kommunikation med extra fokus på natur och teknik. Läslyftet kommer fortsätta att vara en del i arbetet.

Barnen intresserar sig för språk och kommunikation genom att uppmärksamma bokstäver och tecken och  de provar att kommunicera med hjälp av skrift och tecken. Barnen tycker om att leka med ord och att läsa rim och ramsor. Vi ser att det finns ett intresse kring natur och teknik och att barnen har funderingar kring naturens kretslopp.

 

Syfte

Att bedriva en pedagogisk undervisning som främjar språk och kommunikation, med fokus på natur och teknik.

 

Hur når vi dit?

Vi ser till att det finns material framme som utmanar barnen i deras utveckling och lek. Vi har en tillåtande miljö där barnen får möjlighet att utforska skriftspråket och olika kommunikationsvägar.

Vi använder oss av bokstäver, rim och ramsor, TAKK (tecken som stöd), böcker, skyltar och ord i vår omgivning. Vi ser till att våra miljöer uppmanar till samspel för att ge möjlighet till kommunikation. I barnens dialog med varandra får de möjlighet att utveckla varandras tankar och delge sina erfarenheter och kunskap. 

 

Läslyft

Vårtermin 2020

Under våren fortsätter vi läslyftet med området teknik i barnlitteraturen. Teknik är allt det som vi människor skapar och sätter mellan oss själva och vår omgivning för att tillfredsställa behov eller förlänga våra fysiska förmågor (lärportalen, skolverket). I vår vardag möter vi teknik på många olika sätt. Som uppstart i projektet kommer vi utgå från en bok och därigenom uppmärksamma teknik och vad den används till. Vi kommer sedan utveckla projektet utifrån barnens intresse.

Var är vi?

Teknik i barnlitteraturen

Några av barnen har tankar kring vad teknik är, främst maskiner och byggnader kommer fram i samtalen.

 

Vart ska vi?

Barnen ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor genom att upptäcka och utforska grundläggande teknik som de möter i vardagen

Hur gör vi?

Vi upptäcker teknik tillsammans genom utforskande, samtal och reflektion. Vi kommer både titta på film OM teknik samt dokumentera våra egna processer. Barnen ska få möjlighet att ställa frågor och reflektera samt bygga och skapa med olika tekniker, material och redskap.

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Att utveckla sitt ordförråd inom teknik samt sin kommunikativa förmåga genom att samarbeta och lösa uppgifter och problem tillsammans. 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi vill att barnen får en förståelse för vad teknik kan vara, att de utifrån sina erfarenheter utvecklar sin förståelse för sin omvärld. Utveckla sin förmåga att bygga och skapa med olika tekniker, material och redskap.

 

 

 

 

Boksamtal om naturvetenskap 

 

Barn i förskolan bör också få möjlighet till boksamtal utifrån faktaböcker. Tidigare antaganden inom forskning har varit att yngre barn skulle ha större svårigheter att förstå sig på och intressera sig för faktatexter än berättelser. Men sedan en tid tillbaka har studier påvisat att barn i förskoleåldrar inte bara kan förstå åldersanpassade faktatexter lika väl som berättande texter, utan även uppskattar faktaböcker mycket (Duke & Kays, 1998; Pappas, 1993). Att använda faktaböcker i förskolan kan ge värdefulla möjligheter för yngre barn att engagera sig i ett naturvetenskapligt språk och bekanta sig med en genre av böcker som är lika viktig som skönlitteratur. Barn som återkommande får möjligheter att engagera sig i naturvetenskapliga faktaböckers innehåll, får också chansen att utveckla intresse och positiv attityd till naturvetenskap (Mantzicopoulos & Patrick, 2011).

 

Var är vi:

Barnen har ett intresse för djur och natur. De undersöker mycket när vi är i skogen, tex vatten, växter, odla samt bygger av skogsmaterial. De är också intresserade av ljusfenomen, hur solen lyser och vilka effekter det ger. 

Vart ska vi: Vi vill att barnen genom boksamtal ska reflektera kring naturvetenskap i böcker. Vi vill också att barnen ska fundera kring vad som är fakta i boken och vad som är fantasi.

Hur gör vi: Vi planerar stunder för bokläsning och läser i mindre grupper med  barnen. Vi följer upp med boksamtal och ser vad barnen intresserar sig för. Genom öppna frågor ger vi barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar. 

Skolinspektionen (2017) betonar att naturvetenskap behöver integreras i förskolans undervisning, både i vardagssituationer och i planerade aktiviteter. Att läsa, samtala och undersöka naturvetenskapliga fenomen utifrån barnböcker skulle kunna vara exempel på ett sådant integrerat arbetssätt. Forskning lyfter fram att det finns goda möjligheter för ett naturvetenskapligt lärande utifrån barnböcker när förskollärare är kunniga och medvetna i val av barnböcker och i hur bokens innehåll kan behandlas i samtal, lek och undersökningar (Fleer & Pramling, 2015; Mantzicopoulos & Patrick, 2011; Sackes, Trundle & Flevares, 2009)

 

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål: Vi utvecklar barnens ordförråd och förståelse genom samtal. Barnen får möjlighet att reflektera tillsammans. 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen: Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse för innehållet i boken. Ge exempel på att man kan läsa sig till fakta och urskilja fiktiv fakta och på så vis börja utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Genom att lyssna till varandra får barnen ta del av varandras reflektioner, de får möjlighet att utveckla sin förståelse genom att flera tankesätt synliggörs. 


Hösttermin 2019

Under läsåret fortsätter vi med läslyftet med fokus på natur och teknik.

Under hösten har vi arbetat med naturvetenskapliga verb och nu fortsätter vi med att fokusera barns arbetsteorier kring ett naturvetenskapligt fenomen.

Att följa barns arbetsteorier handlar om att följa och utveckla barns sätt att förstå sin omvärld. En arbetsteori är en tillfällig förståelse av någonting, grundad på barns egna erfarenheter och kunskaper. Arbetsteorin utvecklas sedan genom nya upptäckter, information, kunskap och erfarenheter (Barns arbetsteorier om naturvetenskap https://larportalen.skolverket.se).

Var är vi?

Vi väljer att utgå ifrån barnens stora intresse för konstruktion genom att pärla pärlplattor. De använder sig av flera led i konstruerandet. De pärlar, sammanfogar till något nytt och använder sig av materialet i leken. Utifrån våra observationer ser vi att barnen undersöker materialets hållfasthet på olika sätt samt begreppet smälta.

Vart ska vi?

Syftet med projektet är att följa och utveckla vår förståelse kring barns arbetsteorier kring konstruktion samt hållfasthet/smälta. Vi vill också utmana och utveckla barnens förmåga att gå från idé till att konstruera och nå ett resultat samt reflektera kring sin arbetsteori. I barnens dialog med varandra får de möjlighet att utveckla varandras tankar och delge sina erfarenheter och kunskap.

Hur gör vi?

Vi pedagoger dokumenterar genom anteckningar, film och foto för att planera, utveckla och utvärdera. Vi har en tillåtande miljö där barnen tillåts prova olika idéer och vi är lyhörda för barnens tankar. Material av olika slag ska finnas tillgängligt för barnen så att de får möjlighet att prova och utforska. Tillsammans med barnen utforskar vi och inspirerar

 

 Följand frågor kommer vi som pedagoger att reflektera kring under våra måndagsreflektioner:

Vad är syftet?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Blev aktiviteten/erbjudandet/uppgiften som du/ni hade tänkt? 

Hur stärker aktiviteten barnets/barnens språk och kommunikation, samspel?

Hur går vi vidare?

Hur arbetar vi med normer och värden? 

 

 

 

 

Följande frågor kommer vi som pedagoger att reflektera kring under våra kvällsplaneringar (månadsvis):

På vilket sätt har barnens utveckling och kunnande förändrats med hjälp av det ni beskrivit i lärloggarna och veckoreflektionerna?

Hur stärks ert innehåll i reflektionen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Hur arbetar vi med normer och värden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: