Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP åk 7 - 9 läsåret 2019-20, MCL, finska

Skapad 2019-09-20 11:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor i att: 1. Formulera sig och kommunicera i tal 2. Formulera sig och kommunicera sig i skrift 3. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande 4. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 5. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 6. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 7. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

På modersmålslektioner ska du förstärka och utveckla ditt modersmål samtidigt som du ska utveckla och förstärka din kultur och identitet som individ och som världsmedborgare så att du kan samspela med andra människor utifrån ett kontrastivt perspektiv. Du ska ha möjlighet att inhämta kunskaper, använda dem i olika sammanhang och utveckla din kritiskt tänkande.Du ska arbeta på egen hand och tillsammans med dina klasskamrater med uppgifter av olika slag som kan inkludera användningen av modern teknik och problemlösning på ett kreativt sätt.

 

 


Tidsplan: läsåret 2019-20

 

Introduktion

 

Det här läsåret kommer vi att ägna till största delen åt Agenda 2030 och de globala målen. Vi kommer att utforska dem, skriva olika typer av texter om dem, och diskutera dem.

Vi kommer att gå genom grammatik som t.ex verb- och adjektivböjning i både tempus och i personpronomen samt i mån av tid kommer vi även att gå genom finskans ordföljd, kasus, partitiv, passiva former samt modus.

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
Vi läser olika typer av litterära texter.
- om du kan redogöra om de lästa texter.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
Vi läser en skönlitterär bok per termin.
- om du kan analysera lästa texter och kunna berätta deras budskap skriftligt, d.v.s skriva en bokrecension med givna komponenter samt en personbeskrivning av två personer i boken.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska  språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Vi söker information om de globala målen på nätet, i tidningar, tidskrifter och andra medier.
- om du kan återge informationen både muntligt och skriftligt.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Vi ser på  dokumentär som handlar om Finlands och sverigefinnarnas historia.
- om du kan återge delar av dokumentären skriftligt.
Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
Vi läser en skönlitterär bok per termin
- om du kan redovisa för den lästa boken både skriftligt och muntligt.

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Vi använder de globala målen som bas.

Vi skriver olika typer av texter om de globala målen utifrån bestämda parametrar

Vi bearbetar texterna utifrån kamrat- och lärarrespons

 

- om du kan skriva faktatexter och argumenterande texter och i dessa texter använda ett specialiserad ordförråd som är anpassad till mottagare och syfte

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck. Vi skriver olika typer av texter med utgångspunkt i de globala målen. - om du kan använda nyanserad och varierande språk i dina texter
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. Vi skriver olika typer av texter med utgångspunkt i de globala målen. - om du kan använda nyanserad och varierande språk i dina texter och rikta texten rent språkligt till olika mottagareFörmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Vi översätter ord, begrepp och fraser samt kortare texter från svenska till finska och tvärtom.

Vi jämför de översatta orden, begreppen och fraserna.

Vi diskuterar likheter och skillnader i strukturen av både språken

- om du kan redogöra skillnader för grammatik i finskan och svenskan med bas i de övningar, som vi har gjort
- om du kan redogöra för grammatiska skillnader - så som ordföljd, olika kasus, verb- och adjektivböjning samt subjektstvång - i finskan och svenskan.
- om du kan tillämpa genomgången grammatik, skriv- och stavningsregler i texterna du skriver
Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
Vi lyssnar på olika talare (från olika källor så som Youtube, filmer, musik) och diskuterar skillnader och likheter mellan svenskan och modersmålet. Vi lyssnar på olika finska dialekter och jämför dem med skriftspråket.
- om du kan redogöra för skillnaden i finskan svenskan när det gäller satsmelodi och betoning.
Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Vi går genom grammatik i genomgångar och i övningar

Vi översätter kortare texter från svenska till finska och tvärtom.

Vi går genom skillnaden i ordagrann översättning och fri översättning

- om du kan använda ett specialiserad ordförråd om det arbetade området både i tal och i skrift.

- om hur du kan den genomgångna grammatiken när du skriver och översätter.Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Vi redogör muntligt innehållet i texterna, som vi skrivit om de globala målen.

Vi redogör muntligt personporträtten i den skönlitterära boken, som vi har läst.

- om du kan muntlig redovisa på modersmålet om det angivna temat, använda ett specialiserad ordförråd, prata med flytt och rätt intonation
 
 
 
   Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Vi använder de globala målen som utgångspunkt och jämför Finlands och Sveriges miljöpolitik och -satsningar.

 - om du kan redovisa för skillnaderna i Finlands och Sveriges miljöpolitik och -satsningar.
Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
Vi lyssnar på finsk klassisk- och/eller populärmusik och skriver en porträtt om valfria artister och/eller kompositörer i valfria genrer. Vi samtalar om texter i låtarna.

Vi skriver biografi av olika finska och sverigefinska författare.

- du ska kunna muntlig  och skriftligt redovisa om en valfri musikutövares eller författares biografi och verk.

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Mall MCL Matris åk7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
LÄSA
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSA
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
LÄSA
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
SKRIVA
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
SKRIVA
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
SPRÅKJÄMFÖRELSE
Eleven kan att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
Eleven kan att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
Eleven kan att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
SPRÅKJÄMFÖRELSE
Genom översättning kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom översättning kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom översättning kan eleven eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
TALA
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
TALA
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
TALA
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
TALA
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
KULTUR
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
KULTUR
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: