Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2019-09-20 12:05 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Syfte Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen, samhället och inuti människan. • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. • genomföra systematiska undersökningar i kemi

Innehåll

 

Bedömning och innehåll

 

Vad ska bedömas?

Vi går genom

 

  • Kemi i naturen

Partikelmodell, kretslopp, atomer, elektroner, kemiska föreningar, molekyl och jonföreningar, fasövergångar och spridningsprocesser. Lösningar, fällningar och syror och baser samt PH-värde. Fotosyntes och förbränning.

 

  • Kemi i vardagen och samhälle

 

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället samt hur de påverkar hälsan och miljön

 

  • Kemi och världsbilden

Historiska och nutida upptäcker inom kemi och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levandsvillkor.

 

Aktuella forskningsområdeen

 

  • Kemins metoder och arbetssätt

Systematiska undersökningar, planering, genomförande och utvärderingar

 

Dokumentation av undersökningar

 

Källkritisk granskning av information och argument

 

 Hur sker bedömning?

 

Bedömningen sker genom tester och inlämnade laborationsrapporter samt muntliga och skriftliga presentationer.

 

När sker bedömning?

2 skriftliga prov.

 

Genomförande

Alla områden i det centrala innehållet i kemi går vi genom med hjälp av film och genomgångar, samt tränar med hjälp av instuderingsfrågor. Laborationer och träna på att skriva naturvetenskapliga rapporter. 

 

Uppgifter

  • Kemi

Matriser

Ke
Kemi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar enkla ställningstaganden. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Förmåga att hantera informationaspekt
Söka, samla, strukturera /sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett enkelt fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
Begreppsligförmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till vandra. Använda begreppen i olika/ nya sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på komplexa samband inom dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Analysförmåga
Beskriva orsaker och konsekvenser. Förslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen .
Kemins metoder och arbetssätt
Eleven Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säker och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra då enkla slutsatser med viss Koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidra till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer
Eleven Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säker och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra då utvecklade slutsatser med relativt god Koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer
Eleven Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säker, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra då väl utvecklade slutsatser med god Koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: