Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi - Lek

Skapad 2019-09-20 14:35 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Leken är väldigt viktigt för barnens lärande. Genom att leka utvecklar barnen sina förmågor och förutsättningar. Lek-levi är en av våra lärvänner som kommer vara med i leken.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Med Lek-Levi kommer barnen få möjlighet att utveckla sin fantasiförmåga, inspirera barnen till lek samt lära in olika kunskaper på ett lekfullt sätt. I leken får barnen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Förskolan ska vara en trygg miljö för barnen som utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Lek-Levi ska väcka intressen hos barnen samt vara en lekfull vän.

Med hjälp av Lek-levi kommer vi att utgå ifrån läroplanens ändamål som syftar på följande:

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

* fantasi och föreställnings förmåga.

arbetslaget ska

* verka för en god  och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

* ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.

Genomförande och metod

Lärvännen Leka-Levi är en utav våra lärvänner som barnen gärna vill leka med under frilek och även i våra planerade aktiviteter. Vi kommer att planera tillsammans med Lek-levi ute och inne lekar som ger barnen roliga stunder men samtidigt lärorika. Lek-levi kommer att vara delaktig i våra lekar för att gynna lekens betydelse.

Vi  har skapat en lekfull miljö i vår avdelning med uppdelade stationer. I de stationerna kommer barnen kunna leka tillsammans med leke-levi. Barnen ska få en underhållande tid samt utveckla sina fantasiförmågor. Med hjälp av material, leksaker och våra miljöer kommer barnen kunna tillbringa fantasifulla och lärorika lekar. Vi har en natur, matematik, bil, tåg, rit, bok, programmering och digitalisering, samlings hörna, en dockvrå och en station som erbjuder material till för att ge barnen möjlighet att träna på sin finmotorik, koncentration samt kunna tillämpa sin fantasi. Tanken mellan de olika stationerna är att barnen ska;

 • få alternativ för olika lekar
 • att kunna utforska
 • hitta sina intressen
 • leka rollekar
 • lära att samspela
 • skapa relationer

 

Vi äger material som kommer utnyttjas av barnen då de kommer locka fram barnen till lek. Lek-Levi kommer även att följa med oss ut då ute miljön erbjuder större ytor där barnen kommer får möjlighet att leka intensiva lekar tillsammans som tillexempel springlekar och bollekar. Lek-Levi och även vi pedagoger kommer finnas där som stöd som en aktiv deltagande kompis. Under lekens gång kommer vi även att ifrågasätta barnen i leken till för att stimulera deras tänkande eller för att väcka fantasin hos de. 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera genom at observera barnen under våra aktiviteter, fotografera, anteckna och lärlogga i Unikum.

Utvärdering och uppföljning

Vi kommer att utvärdera och uppfölja under våra reflektions tider samt under våra aktiviteter.

 

 

 __________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: