👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns Delaktighet och Inflytande

Skapad 2019-09-20 14:38 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

   

   SYFTE 

    Syftet är att barnen ska känna delaktighet och inflytande över verksamheten i stort och i smått. Barnen ska få vara medskapare till en verksamhet vi alla kan känna trygghet i, stolthet över samt delaktighet i

     METOD OCH GENOMFÖRANDE

      Vi har inte bara ett barn på avdelningen utan vi måste utgå från alla barn vi har och försöka anpassa oss utefter alla olika intressen var och en har för att tillfredsställa barnen.

 

Är "A " barnet intresserad av pussel, då får hon göra pussel. Är "B" barnen intresserad av att göra halsband med små, små pärlor, ja då får han göra de.

Alla har olika intressen men om man möjligtvis har ett projekt på gång  tex., spela på trumma, då kanske ett barn är intresserad av att spela medans ett annat barn är intresserad i färgen på trumman så då får man utveckla var och ens barns intresse i det projekt man håller på med tillsammans. Det ska handla om utveckling och kör man bara på utan att se sig omkring blir det svårt att utveckla den nyfikenhet som finns och lärandet . Barnen får vara med och bestämma vad vi ska göra ute och inne. Om vi går ut kanske två barn vill cykla medan tre andra vill gunga, lika så inne med pyssel och lek. Genom att lyssna till vad barnen är intresserade av väljer vi aktiviteten . Vi har ofta omröstningar där vi frågar barnen vad de vill göra och planerar in det i verksamheten. Inflytande får barnen också genom att hjälpa till. Barnen får vara delaktiga att hjälpa, duka ,hämta mat etc. Barnens ska vara  delaktiga i samlingar där vi ofta pratar om vad vi tycker och känner.

 

 

Barnen har stor intresse mot böcker, särskilt mot sagor. Under hela VT2022 skulle vi jobba med en saga som heter Petter och hans 4 getter. Vi planerar jobba på olika sätt till exempel i hela gruppen samt dela barnen i mindre grupp för att ge dem möjlighet bli mer lyhörda och synliga. Vi skulle observera hur barnen bemöter aktiviteter, vilka tankar och viljan har dem. Och utgå från dessa kunskaper skulle vi genomföra och anpassa dem andra aktiviteter vidare. Således varje barn får möjlighet att delta och inflyta mot sitt lärande och utveckling. 

 

  

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18