Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza - Matematik

Skapad 2019-09-20 15:02 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Matematik är ett jätteviktigt ämne i skolan och därför är det väldigt viktigt att sätta grunden redan i tidiga ålder hos barnen i förskolan. Matematik är något som finns omkring oss hela tiden och därför ska alla barn få möjlighet att utveckla deras matematiska begrepp och uppfattningar. Lärvännen Räkne-Reza är en av de sju figurerna som presenterar matrematik ämnet.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att arbeta  med läroplanens mål som siktar på matematiska områden. Vi använder lärvännen Räkne-Reza som verktyg som underlättar för oss pedagoger och barnen att kunna uppnå målen inom matematik

Enligt läroplanen Lpfö 18 ska förskolan ge barnen förutsättningar att utveckla " förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta". 

Genomförande och Metod

Vi kommer att utföra olika aktiviteter med hjälp av lärvännen Räkne-Reza kring matematik. Räkne-reza kommer att finnas som ett stöd för barnen så att barnen lär sig på ett lek fullt sätt. Lärvännen Räkne-Reza befinner sig i vår matematik hörna inne i vår avdelning på barnens nivå där barnen har tillgång till lärvännen. Under våra samlingar kommer vi att köra olika aktiviteter kring matematik. Barnen kommer att räkne antal barn under samlingen, träna på geometriska former, olika matimatiska begrepp, längder, tjocklekar, storlekar för att på så sätt skapar barnen förståelse och uppfattningar kring matematik.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom att fotografera, filma, lärlogga i Unikum samt anteckna observationer.  

Utvärdering och uppföljning

Vi kommer att utvärdera och uppfölja under våra reflektions tider i arbetslaget samt efter våra utförda aktiviteter. Vi kommer ta upp och diskutera vissa frågor så som ”hur fungerar barngruppen?” Och ”vad som har gått bra respektive mindre bra?”.

 _________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: