Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normen och världen

Skapad 2019-09-20 15:03 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
En viktig del i vår verksamhet är att normen och världen finns med i grunden i våra aktiviteter och i våra vardagliga rutiner. Detta är för att gynna barnens livssyn till en ömsesidighets tänkande inom en demokratisk klimat.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Barnen ska lära sig om respekt, samhörighet, hur vi bemöter varandra, att känna trygghet i ett demokratisk klimat samt att kunna förhålla sig till våra rutiner. Detta ger barnen förståelse på vad som förväntas av både vuxna och barn.

Vi kommer att utgå ifrån läroplanens ändamål som syftar på följande:

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utrycka

• öppenhet, respekt och solidaritet och ansvarstagande,

• Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Genomförande och metod 

Eftersom att vi pedagoger är en förebild för barnen lägger vi stor fokus på vår beteende bland barnen. Genom pedagogernas beteende kommer vi undervisa barnen genom att samtala, använda oss av vår kroppsspråk samt visa hur vi bemöter varandra. Vi kommer skapa konversationer om gemenskap, samhörighet, ömsesidighet och empati. Pedagogerna kommer sträva efter att skapa förståelse hos barnen om att alla är lika värda oavsett olikheter till för att barnen ska tillägna sig våra normer och värden. I samband med det kommer vi att läsa olika berättelser som innehar dramatiseringar och därefter avsluta med reflektioner. På så sätt kommer vi pedagoger stärka barnens benägenhet för att få förståelse om hur man bör bemöta varandra på ett trevligt sätt, hur man visar respekt för varandra samt hur man skapar en godtagande demokratisk miljö i vår verksamhet. Detta ska förbli med barnens förtroende till en trygg känsla i och med det hela.

Vi pedagoger kommer att instruera barnen till hur man förhåller sig till en konflikt då den uppstår. Olika verktyg som stöd kommer att användas till för att skapa en tydligare tolkning för barnen under våra undervisningar. Barnen ska få ta ansvar över sina uppgifter under våra rutiner/miljöer till för att ge de möjlighet att medverka i vår verksamhet.

 Dokumentation

 Vi kommer att dokumentera i Unikum där vi lärloggar samt under våra observationer. Olika dialoger kommer även att dokumenteras inne på avdelningen. 

Utvärdering och uppföljning 

Vi kommer att uvärdering och uppfölja genom att diskutera tillsammans i arbetslagen och även med barnen. Vi i arbetslagen kommer sitta under våra reflektions tider och planlägga aktiviteter till för att sen kunna följa upp våra utverderingar.

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: