👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter, åk 7

Skapad 2019-09-21 14:30 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi börjar terminen genom att blicka bakåt, långt tillbaka i tiden till den äldsta typ av litteratur som finns bevarad. Under området, Myter kommer du att få ta del berättelser från tiden före vetenskapens uppkomst, då mycket fortfarande var okänt för människorna. Vad tänkte de som levde för flera tusen år sedan egentligen på? Vilka frågor funderade de över? Vad handlade deras berättelser om? Om detta kommer du att få lära dig under området, Myter.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi tränar ordförståelse

Vi läser och lyssnar på myter från olika delar av världen.

Vi tränar läsförståelse genom olika uppgifter och genom att samtala om två myter i liten grupp. 

Vi spelar in textsamtalet där vi jämför två myter.

Vi skriver en gemensam berättande text, en skapelsemyt, och övar särskilt på tempus, gestaltningar och dialog. 

Vi utvecklar och redigerar texten.

Vi tränar på muntliga framträdanden genom att berätta myten för klassen.

 Vi gör ett läsförståelsetest.

 

Arbetstid och deadlines: Vi arbetar med området v 35-40. 

 

  

 

           

Matriser

Sv
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att formulera sig och kommunicera i skrift
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva berättande text med dialog och person- och miljöbeskrivning.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Sagor och myter.
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Läsförståelse, muntlig och skriftlig
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tolka och resonera om innehåll och budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
t
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
De historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Historiska & kulturella sammanhang
Du drar drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Att formulera sig och kommunicera i tal
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Samtala om novell.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Att formulera sig och kommunicera i tal
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Att formulera sig och kommunicera i tal
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Du kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Du kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Du kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.