Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2019-09-23 08:28 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi lägger stor vikt för att barnen ska få eget inflytande på förskolan och därmed ska vi utgå utifrån barnens intressen. Genom barnens intressen underlättar det för oss pedagoger att väva in de allra grundläggande målen som vi vill nå till genom undervisning och aktiviteter i från Läroplanen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Hos oss ska alla barns tankar och idéer uppmärksammas därför ska vi pedagoger se till att alla barn blir sedda och målet är att få de delaktiga i vår verksamhet. Barnens intressen skall även medföra ett lärande process.

 

Vi kommer att utgå ifrån läroplanens ändamål som syftar på följande:

 Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

• Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

• Förståelse för demokratiska principer och förmåga att sammarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Genomförande och metod

Alla barn har olika intressen och önskemål vilket gör också att barnen lär sig på olika sätt. Vi i arbetslaget kommmer att sträva efter varierade aktiviteter till för att alla barn ska bli aktiva deltagare och synliga. Alla barn ska bli sedda och hörda vilket kommer leda till spontana aktiviteter.

 

Barnen kommer att observeras under verksamhetens gång som ägnar sig åt pedagogernas observationer efter barnens intressen. Barnens intressen skall främjas samt uppmärksammas under våra samlingar och även under leken. Vi kommer planera aktiviteter tillsammans med barnen för att stödja barnens ansvarstagande i verksamheten. Barnen kommer delta med att förbereda och besluta inför de planerade aktiviteterna vilket kommer att ske under våra morgonsamlingar. Vår fokus kommer ligga på att alla barn ska få möjlighet att delta samt att deras åsikter ska få inflytande i aktiviteterna. Under våra konversationerna  ska barnen sammarbeta till en ömsesidig beslut där allas tankar blir uppmärksammade. Vi pedagoger kommer att finnas som stöd  i barnens aktiviteter och därmed erbjuda miljöer och redskap till barnen. Detta kommer barnen själva kunna använda sig av fast på olika sätt, beroende på hur de vill utnyttja dem till. Spontana beslut eller ändringar på aktiviteter kommer vi pedagoger vara uppmärksamma för och därmed utföra de om den möjligheten finns.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom att fotografera allt under processerna, dokumentera på väggarna i vår avdelning och i Unikum.

 Utvärdering och uppföljning 

Vi kommer att utverdera under våra aktiviteter samt efter våra refelktioner. Uppföljningen kommer att ske under våra reflektions tider.

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: