Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljan planeringsmall Ht19

Skapad 2019-09-23 10:12 i Kattfoten Dibber Sverige AB
Förskola
Självständighet. Samarbete. Ansvar Planeringen är framtagen utifrån föräldrarnas önskan om barnens utveckling i förskolan samt pedagogernas observation kring barnens intresse och utvecklingsområden.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 2019 09 23

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga" 
  " Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet"

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Grundläggande livserfarenhet för deras vidareutveckling, Social färdighet. Trygghet i sin omgivning, miljö, pedagoger samt vänner.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hall situation: På och avklädning, mindre grupp barn, bildschema, vägledning av pedagog. Uppmuntran för att öka lusten och motivationen. Samarbete mellan barnen. Imitationsinlärning.  
 • Öka intresset för samspel mellan barnen, ger inlärning. Pedagogers tidigare kunskaper och personliga erfarenheter, samt gemensamt samarbete med hemmet.
 • Vi arbetar i små grupper och tränar en grupp i taget, ger barnen tid att försöka, hjälpa varandra, hjälpa barnet sätta ord på klädesplaggen.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
  Samtal med barnen, smågrupper, bilder, konkreta jämförelser i vardagsaktiviteter, material, imitation
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För barnen, för att kunna komma vidare i den personliga utvecklingen.
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Arbetslaget, pedagogerna tillsammans med barnen.
   
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Att se hur processen skapar resultatet. Att se hur individens glädje infinner sig vid process kopplat till resultat.
 • Ge barnen grundläggande baskunskaper i hur man tar ansvar och samarbetar i miljöer där flera individer vistas och ska trivas.

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion 2019 11 27

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det? 
   -Vi fortsätter arbetet med att utmana barnen i på och avklädning utifrån deras förutsättningar.
  • Varför tror du att det blir/blev så?
   - Då vi samverkar med hemmet ökar barnens intresse för på och avklädning, samt grupp indelningar. 
  • Vad fångar barnens intresse?
   - Vi märker av ett större intresse hos barnen att vilja hjälpa varandra med ex dragkedjor på jackor, skor, och mössor. 
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
   - Imitation, instruktioner och upprepning, samtalar med varandra. 
  • Vilka reflektioner gör barnen?
   -  Både intresse och ovilja utifrån dagsformen. 
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
   Resultat, Självständighet. 
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
   - Nej möjligtvis ålder. 
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen? - Vi instruerar och ger barnen förutsättningar att lyckas. 

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?
  Att använda två hallar vid på och avklädning ändrar de äldre barnens motivation att vara självständiga och viljan att hjälpa varandra. De ger det yngre  barnen mer ro att kunna koncentrera sig i hallen och samarbeta tillsammans med pedagogen. Barnen
   fokuserar olika. En del på att få av/på sina kläder självständigt och andra vill ansvara för att kläder hamnar på rätt plats i hyllor och hängare. De samtalar med varandra och samarbetar och turas om med att hjälpa varandra. 
 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?
  Fler av barnen lyckas med sin självständighet i hallen och att fler barn har motivation att uppnå vårat mål genom att se sina vänner lyckas. 
 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?
  Vi fortsätter processen och utmanar barnen i uthållighet, motiverar och hjälper till så att alla får chans att lyckas med det som är viktigt för dem. 
  Vi utmanar språket och förmåga att kunna be om hjälp och berätta vad som är svårt. 

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: