Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HEMKUNSKAP LPP med bedömningsmatris

Skapad 2019-09-23 13:11 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Under läsåret kommer vi arbeta med läromedlet Hem- och konsumentkunskap samt valda delar av häftet "Smarta Val". Vi kommer då behandla ämnen som mat och hälsa, konsumentekonomi samt bostaden. Vi kommer också tillaga enklare måltider. Ingvar Bergman

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

* eleven skall kunna arbeta självständigt och kreativt.

* eleven skall kunna samarbeta på ett demokratiskt och jämställt sätt

* eleven skall lära sig organisera och handla efter genomtänkta beslut.

* eleven skall lära sig samspelet mellan hälsa - ekonomi - miljö.

* eleven skall lära sig planera sin ekonomi.

* eleven skall kunna granska och värdera reklam. 

 

Vad vi arbetar med.

Vi skall arbeta med:

* att jämföra priser på varor.

* miljömärkning.

* frukter och rotfrukter.

* laga en soppa.

* olika måltider.

* baka bröd.

* affären, reklam och information.

* sortera sopor.

* veckopeng/månadspeng

* att kunna planera sin egen ekonomi.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap bedömningsmatris

HEM- OCH KUNSUMENTKUNSKAP BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÖSA PROBLEM
Hanterar oförutsedda situationer i hushållet Utför handlingar utifrån medvetna val.
Löser problem med hjälp av andra elever och lärare. Behöver hjälp för att ta till sig muntlig och skriftlig information samt kan endast omvandla delar av det till praktiskt arbete.
Utför givna uppgifter, förstår problem och väljer en metod som fungerar med handledning. Kan med hjälp ta till sig muntliga och skriftliga instruktioner och tillämpar det både teoretiskt och praktiskt.
Utför givna uppgifter, förstår problem och väljer själv en metod som fungerar. Arbetar efter såväl muntliga som skriftliga instruktioner och motiverar val utifrån kunskaper och erfarenheter samt tillämpar det i flera olika sammanhang.
Tar sig an problem och kan med egna idéer och initiativ skapa en högre kvalité på sitt arbete.
REFLEKTERA
Utför handlingar utifrån medvetna val, ur hälsomässigt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Utför handling utifrån instruktioner eller genom att reflektera med andra.
Reflekterar och utvärderar beslut, handlingar och resultat under processen, med viss handledning.
Reflekterar kring beslut, handling och resultat ur olika perspektiv. Gör jämförelser och kan med hjälp av andra dra slutsatser för att komma vidare i processen/agerandet.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser utifrån olika perspektiv. Gör medvetna val och motivera handlingar/agerande.
KREATIVITET OCH SKICKLIGHET
Tar egna initiativ och visar skicklighet i utförandet.
Behöver hjälp med idéer och att komma igång med arbetet. Använda rätt redskap och arbetsmetoder med handledning.
Har egna idéer om hur arbetet ska planeras och genomföras. Väljer redskap och arbetsmetoder som bör användas.
Har egna idéer om arbetets utformning och genomförande. Överväger olika alternativ att genomföra valda momentet på under hela processen.
Har egna idéer och ger arbetet personlig prägel genom att utveckla arbetet under hela processen. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i utförandet.
KRITISKT GRANSKA OCH VÄRDERA
Granska och värdera information och reklam, samt agera i enlighet med övervägda beslut.
Använder information utan att kritiskt granska källan.
Använder informationen och granskar källan kritiskt utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Gör jämförelser
Använder information utifrån flera källor genom medvetna val. Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand jämföra och söka stöd för att stärka källans trovärdighet.
Använder information och stärker dess trovärdighet genom att värdera och ifrågasätta denna. Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte
TILLTRO OCH ANSVARSTAGANDE
Motivation, delaktighet och ansvar för eget lärande.
Provar kunskaper och idéer. Får hjälp med planeringen och följer med hjälp av handledning.
Provar egna idéer och har vissa strategier. Får hjälp med planeringen och kan följa den. Kan med hjälp reflektera över starka och svaga sidor i det egna arbetet.
Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar eget ansvar för lärandet och gör egna planeringar. Kan i arbetet se hur utvecklingen sker.
Har strategier, är systematisk, planerar och känner till olika inlärnings-metoder. Kan anpassa lärandet till situationen samt motiverar val och handlingar under arbetsprocessen.
SAMARBETE
Eleven arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: