👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Fjärilen 2019/2020

Skapad 2019-09-23 13:55 i Helenedal ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: 

Efter förra läsårets analys och utvärdering såg vi behovet av en stabil barngrupp. Vi märkte att enskilda barn och gruppen i stort fattades grundläggande trygghet. Vi vill lyfta fram det enskilda barnets behov av trygghet på förskolan och gruppens.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra.

Målkriterier 

Det vi vill se:
• Barn som ser varandra och kan förstå andras behov.
• Barn som tar emot varandra och säger hej då i hallen.
• Att barnen själva försöker lösa konflikter men om det inte går hämtar vuxenstöd.

Målet når vi genom att

 • • Ny analys av grundläggande förhållningssätt och regler som är relevanta för denna barngrupp. Det har ju kommit många yngre barn till gruppen och bara det gör att arbetet mot målet ser annorlunda ut jämfört med tidigare.
 • • Nu vill vi köra igång med Kungaskogen!
  • Dela barngruppen i minst två grupper när möjlighet ges under dagarna.
  • Stödja och uppmuntra de barn som redan nu har empatiska och positiva ledaregenskaper.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: 

 • Vi tycker att barn redan i förskoleåldern bör få chansen att enskilt och tillsammans reflektera över bild, berättelser, andras upplevelser, dataspel o.s.v.

 • Vi tycker oss se att barngruppen som just nu består av många yngre barn behöver helt andra ingångar och stöd i sin konstruktionslek än vad den förra barngruppen har behövde de senaste åren.  

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

Målkriterier

Det vi vill se:
• Barn som tycker om att höra berättelser och själva efter förmåga försöker förmedla sina berättelser .
• Barn som använder digitala media på ett roligt, lärande och på ett annat sätt än vad vi tidigare gjort på förskolan.
• Barn som bejakar sin kreativitet och vill mycket.

 • Att barnens intresse för konstruktion i olika material ökar
 • Att barnen blir medvetna om vissa enkla fysiska begrepp t.ex. hållbarhet, stabilitet, höjd o.s.v.

Målet når vi genom att

• Arbete i mindre grupper där samarbete och socialt samspel lättare kan utvecklas.
• Mer medvetet använda it-teknik som ett pedagogiskt redskap.
• Material behöver förnyas och kompletteras.
• Än en gång förbättra den fysiska lekmiljön t.ex. krävs det ju att man kan komma undan och att det man konstruerat kan sparas för att senare återupptas.

 • Kungaskogen som pedagogisk hjälp, mycket där bygger ju på socialutveckling under tiden man är kreativ och konstruktiv.

 

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: 

Det är viktigt för barnet att vi pedagoger har en nära och förtrolig kontakt med föräldrar. Utifrån de erfarenheter vi fick under förra året ser vi att även svåra dilemman kan lösas och barnens trygghet säkras om vår relation med vårdnadshavare och andra runt barnen är god.

Mål

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att vårdnadshavare samspelar förtroendefullt med pedagogerna.

Målet når vi genom att

• Att alltid möta barn och föräldrar när de kommer till förskolan med glädje och respekt.
• Att vi alltid kan erbjuda vårdnadshavare tid för enskilda samtal.
• Minst ett utvecklingssamtal under läsåret.