Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet/Värdegrund

Skapad 2019-09-23 15:17 i Kvisthamra fritidshem Norrtälje
Grundskola 3
Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Man kan inte vara trygg ensam. Det är de andra runt om en som skapar tryggheten. På fritidshemmet lär man för livet och där ingår att fungera i grupp.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema: Trygghet/Värdegrund

 

Tidsperiod: Läsåret 2019-2020

 

Vad ska vi lära oss? 

Skolans värdegrund omfattar; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen genom att lärare arbetar medvetet med att exempelvis stärka gemenskapen och tryggheten mellan eleverna. Det är viktigt att kunna stå emot grupptryck och veta vad man själv vill och kan. Eleverna ska ges insikt i att de kan vara med och påverka hur trygga de andra eleverna i gruppen känner sig.

 

 

Ett av Kvisthamraskolans mål under detta läsår är trygghet och studiero. Vi ska enligt vår arbetsplan arbeta mot detta mål med faddring och värdegrundsarbete i form av rastaktiviteter, samarbetsövningar, lekar och andra aktiviteter.

 

Förmågor och Centralt innehåll: (se nedan)

      

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Tydliggöra skolans/fritids regler för alla elever.

 

Extra personaltäthet och anpassningar kring de elevgrupper där otrygghet ibland uppstår. Vid tillfällen av lägre personaltäthet stramar vi till verksamheten, stänger av vissa lokaler och fokuserar på just tryggheten.

Vi delar upp våran fritidsgrupp i mindre grupper för att skapa trygghet och försöker att se till så att varje, enskild elev blir sedd varje dag.

Tydliga dagliga rutiner när det gäller mellanmål, tider som vi går in, vad som gäller i olika lokaler osv

Möter upp barnen i klassrummet vid övergången skola-fritids.

Samma vuxna kring barnen.

Hörnövning där eleverna ska ta ställning till vissa påståenden kring trygghet för att sedan motivera sina val.

 

Vi identifierar vilka ord som beskriver trygghet bäst för vår elevgrupp.

 

Vi läser böckerna i Marie Bosson Rydells serie "Superviktigt" (bla "Jespers Supersinnen" och "Joel Supertaggad") vilka belyser högkänslighet. Dessa kan öppna upp för olikheter inom elevgruppen och förhoppningsvis stärka tryggheten för enskilda elever.

 

Då vi, ju äldre eleverna har blivit och ju ansträngdare deras skoldagar är, upplevt att de diskussionsgrupper i klasstorlek som vi tidigare haft blivit svårare att genomföra med givande resultat så behöver vi hitta nya forum. Vi tänker att vi mer spontant i verksamheten kan initiera samtal kring trygghet och värdegrund mer eller mindre dagligen.

 

Hur ser vi att vi når målet?

Vi vill att tryggheten ska ha ökat i elevgruppen. Vi vill att varje elev ska känna sig trygg och sedd på fritidshemmet.

 

Med hjälp av kontinuerlig pedagogisk dokumentation blir det möjligt att greppa tag i och gestalta elevernas pågående lärande. Detta sker genom reflektioner i arbetslaget varje vecka under planeringsmöten så att vi får en bild av hur arbetet fortlöper och vad som behöver ändras, upprepas eller utvecklas.

 

Under våren genomförs trygghetsenkät på skolan/fritids vilken utvärderas och ingår i årets kvalitetsarbete.

 

Målet trygghet och studiero utvärderas kontinuerligt under läsårets gång.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
    Lgr11
  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: