👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi; Jorden

Skapad 2019-09-23 19:56 i Häggvallskolan Tjörn
Ett arbetsområde där du har möjlighet att lära om Jorden; jorden i solsystemet, en planet full av liv, uppbyggande krafter och nedbrytande krafter.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Ett arbetsområde där du har möjlighet att lära om Jorden; jorden i solsystemet, en planet full av liv, uppbyggande krafter och nedbrytande krafter.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

Ur det centrala innehållet:

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* Jordens inre byggnad.
* jordskorpans indelning i plattor (plattektonik) samt hur det hänger ihop med vulkanism och jordbävningar.
* krafter som bygger upp jordytan - bergskedjeveckning, vulkaner och jordbävning - och hur de formar jordytan.
* krafter som bryter ned jordytan - vittring och erosion - och hur de formar jordytan.
* vilka konsekvenser de krafter som formar jordytan får för människor och natur.
* några landformer - dvs hur jordytan är formad - samt göra jämförelser med närområdet.
* spår i naturen efter den senaste istiden samt göra jämförelser med närområdet.
* vad viktiga begrepp som hör samman med arbetsområdet betyder.

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår främst från läroboken och mina genomgångar. 

Vi kommer gemensamt se filmer, läsa och diskutera om Jorden och de krafter som påverkar den. Det blir även genomgångar där jag berättar och visar bilder. Du får även tillfälle att arbeta enskilt.  Dessutom följer vi med i nyheterna om det händer något i världen som hör ihop med detta. Vi ska också träna oss i att göra jämförelser, dvs se likheter och skillnader.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen sker fortlöpande under arbetsområdet. 

Bedömning

Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
    Ge  4-6
  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
    Ge  4-6
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
    Ge  4-6

Matriser

Ge
Geologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra
för processer som påverkar jordytans former
Eleven kan beskriva eller förklara fenomen eller samband i vardagliga termer, men beskrivningarna/ förklaringarna är ofullständiga eller inte helt korrekta.
Eleven kan beskriva eller förklara fenomen eller samband i vardagliga termer. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i geografi för att beskriva eller förklara fenomen eller samband, men innehållet är ofullständigt eller inte helt korrekt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i geografi för att beskriva eller förklara fenomen eller samband på ett lämpligt sätt.
Redogöra
för vilka konsekvenser detta kan få för naturen och människors levnadsvillkor
Beskriver konsekvenser i vardagliga termer, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Beskriver konsekvenser i vardagliga termer. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i geografi för att beskriva, men innehållet är ofullständigt eller inte helt korrekt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i geografi för att beskriva konsekvenser på ett lämpligt sätt.
Analysera
samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Göra jämförelser
mellan olika platser och regioner
Gör jämförelser och förklarar delvis vad t ex likheter och/eller skillnader beror på.
Gör jämförelser och förklarar med hjälp av enstaka fakta vad t ex likheter och skillnader beror på. Drar enklare slutsatser av jämförelserna.
Gör jämförelser och förklarar med hjälp av fakta vad t ex likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna och sätter in dem i andra sammanhang.
Använda
geografiska begrepp som hör till arbetsområdet
Använder begrepp som hör till ämnet på ett i huvudsak fungerande sätt och sammanhang.
Använder begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Använder begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang så att det tydligt framgår att eleven förstår begreppet.