👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter, längd, vikt och volym

Skapad 2019-09-23 21:36 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Arbete med att uppskatta, jämföra och mäta längd, vikt, tid och volym.
Grundskola 5 Matematik
Du får lära dig olika enheter för längd, vikt och volym. Vi kommer att öva på att omvandla mellan olika enheter. Vi diskuterar betydelsen av olika begrepp och vi lär oss lösa problem med längd, vikt och volym.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Centralt innehåll:

Så här arbetar vi med ämnesområdet:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi lär oss

- jämföra, uppskatta och omvandla längder i km, m, dm, cm och mm

- jämföra, uppskatta och omvandla volymer i l, dl, cl och ml

- jämföra, uppskatta och omvandla vikter i kg, hg och g

- prefixen deci, centi, milli, kilo och hekto

- olika strategier för att lösa problem om längd, vikt och volym 

 • Arbete, muntligt och skriftligt, tillsammans med basgruppen för att träna på problemlösningsstrategier inom arbetsområdet samt hur olika begrepp hör samman med varandra.
 • Arbete gemensamt och enskilt för att färdighetsträna på ovanstående moment.

 

Så här visar jag att jag kan:

 • Jag löser matematiska problem med hjälp av de metoder vi tränat på.
 • Jag förklarar, både muntligt och skriftligt, hur jag gjort då jag löst olika matematiska problem.
 • Jag ställer frågor och argumenterar för/emot olika lösningar i diskussioner med andra.
 • Jag löser rutinuppgifter med hjälp av strategier för längd-, vikt- och volymberäkningar.
 • Jag förklarar och använder följande begrepp på ett korrekt vis:

- längd

- vikt

- volym

- deci

- centi

- milli

- kilo

- hekto

 

 • Jag förklarar hur begreppen hör ihop med varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6