Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning: En sekund i taget 8E

Skapad 2019-09-23 22:11 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska
Fram till höstlovet kommer vi att läsa och arbeta med boken "En sekund i taget", skriven av Sofia Nordin. Vi kommer att arbeta med boken under två lektionspass och varva högläsning med tyst läsning, både i skolan och hemma. Under arbetets gång kommer du bland annat att få titta på filmklipp, skriva läslogg, samtala i grupp och göra mindre skrivuppgifter.

Innehåll

 

 

I planeringen här nedanför ser du vilka sidor du ska läsa varje vecka. Du ska ha läst klart dessa sidor till måndagslektionen då det lektionspasset delvis kommer att ägnas åt efterarbete av läsningen.

 

Uppgifter och instruktioner till de olika kapitlen hittar du som separata dokument under uppgifter.

 

Några av skrivuppgifterna är extrauppgifter som du gör om du hinner. Dessa kan du också skriva i din loggbok.

 

Material:

 

Introduktionsfilm av första kapitlet finns på följande länk:

https://vimeo.com/110012191

 

Boken finns som dramaserie i tio delar på följande länk:

https://sverigesradio.se/avsnitt/1261217

 

Med andra ord: Notis möter dystopi

 

https://urskola.se/Produkter/213495-Med-andra-ord-Notis-och-dystopi

 

Tänk på att läsplaneringen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

 

Vecka 39: sidan. 1-41, Kapitel 1-4

Vecka 40: sidan. 42-82, Kapitel 5-8

Vecka 41: sidan. 83-118, Kapitel 9-11

Vecka 42: sidan. 119-160, Kapitel 12-16

Vecka 43: sidan. 161-194, Kapitel 17-20

Vecka 45: Arbete med hela boken

 

För detaljerad planering se Untis.

 

 

Förmågor att utveckla:

 

Under arbetet med boken ska du få möjlighet att träna och utveckla:

 

·         ditt flyt när du läser.

·         din förståelse av texten du läser.

·         din förmåga att reflektera och tycka kring det som händer i boken

 

·         din förmåga att återkoppla bokens innehåll till dina egna erfarenheter.

·         din förmåga att uttrycka egna åsikter

·         din förmåga att utveckla ditt eget skrivande

·         din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler

·         din förmåga att bearbeta dina texter utifrån den respons du får av kompisar och lärares

·         din förmåga att samtala och framföra dina åsikter

·         din förmåga att se till att samtalen fungerar genom att ställa frågor och fördela ordet

 

 

Bedömningsunderlag:

Underlag för bedömningen av arbetet kommer att vara:

·         Inspelning där du läser en sida i boken samt högläsning under lektionstid

·         Dina uppgiftssvar och logganteckningar

·         Dina skrivuppgifter

·         Ditt deltagande i boksamtal och diskussioner

 

Viktiga begrepp

Dystopi

En berättelse om framtiden där världen håller på att gå under. Ordet dystopi betyder "dålig plats".

 

Pandemi

En epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor.

 

Utopi

Ett samhälle eller en plats där inga problem existerar, där allt är perfekt. Det finns inga sjukdomar, brott eller något lidande. "Den bästa av världar"

 

 

Uppgifter

 • Sid. 1-41, Kap. 1-4

 • Sid 42-82, Kap 5-7

 • Sid 83 - 118, Kap 9-11

 • Sid. 119-160, Kap 12-16

 • Sid 161-194, Kap 17-20

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bedömningsstöd för arbetsmomentet: En sekund i taget

Behöver träna mer
Fungerar mycket bra
Läsa med flyt
Behöver träna på att få flyt i läsningen. Visar inte att förmågan finns.
Läser med flyt och väljer lässtrategier.
Läser med gott flyt och väljer på ett ändamålsenligt sätt lässtrategier.
Läser med mycket gott flyt och väljer på ett effektivt sätt lässtrategier.
Läsförståelse
Behöver träna läsförståelse. Visar inte att förmågan finns.
Visar på grundläggande läsförståelse. Gör enkla sammanfattningar med vissa kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på god läsförståelse. Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på mycket god läsförståelse. Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Tolka & resonera om budskap
Behöver träna på att resonera, hitta budskap och dra slutsatser från texter. Visar inte att förmågan finns.
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Historiska & kulturella sammanhang
Behöver träna mer på att dra slutsatser utifrån historiska och kulturella sammanhang. Visar inte att förmågan finns.
Kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Behöver träna på språklig variation, textbindning, språkliga normer och regler. Visar inte att förmågan finns.
Kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande språknormer och regler, så att mottagaren kan ta till sig och förstå innehållet.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande språknormer och regler, så att mottagaren förstår textens innehåll och syfte..
Kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande språknormer och regler, avpassat efter texens syfte och tänkta mottagare.
Berättande texter
Behöver träna på att berätta och bygga upp en text. Visar inte att förmågan finns.
Texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en enkel uppbyggnad och är indelad i stycken
Texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en relativt komplex uppbyggnad, fungerande styckeindelning och meningsbyggnad
Texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en komplex uppbyggnad, väl fungerande styckeindelning och varierad meningsdbyggnad
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Behöver träna på att förstärka och levandegöra texters budskap med olika estetiska uttryckssätt och medier. Visar inte att förmågan finns.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge omdömen om & bearbeta text
Behöver träna på textrespons. Visar inte att förmågan finns.
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Behöver träna på att lyssna. Behöver träna på att diskutera och framföra egna åsikter. Visar inte att förmågan finns.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Kan lyssna till, samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: