👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans temaarbete med kompisböckerna

Skapad 2019-09-24 13:47 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Vi kommer att arbeta med kompisböckerna för att skapa gemenskap och trygghet i barngruppen och för att stärka varje barns självkänsla och självförtroende. Kompletterande fokusområden är språk och kommunikation samt identitet, jämställdhet och digitalisering.

Innehåll

Vad vill vi att barnen ska få uppleva / lära sig?

Vi kommer att arbeta med kompisböckerna som är baserade på barnkonvensionen.

Vi vill utveckla barnens ordförråd, begrepp och förmåga att uttrycka sina tankar och känslor. Det gäller varje enskilt barn men också för att öka kommunikationen och samspelet mellan barnen. Vi vill stärka barnen i deras möten med varandra, förmågan att visa empati, känna in andras känslotillstånd och känna igen känslouttryck. Böckernas innehåll skapar bra möjligheter att samtala kring allas lika värde. Vi vill att alla barn ska få med sig olika metoder att bland annat kunna säga förlåt, dela med sig, vänta på sin tur, samarbeta och säga stopp. Temaarbetet ska också som en röd tråd öva varje barns förmåga att kunna visa empati och respekt. Innehållet i böckerna fokuserar också på hur vi kan arbeta med varje barns integritet och rätten till sitt eget jag!

Varför har vi valt kompisböckerna?

Vi vill med detta tema och med hjälp av kompisböckerna utveckla barnens sociala förmåga, dels som individ men också som grupp. Vi vill skapa en trygg och glad barngrupp där alla har en plats, tas på allvar, respekteras och där olikheter respekteras och tas tillvara.

Vi vill öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor och vi vill stärka barnen i deras kamratrelationer. Vi väljer att arbeta med kompisböckerna för innehållet kan på ett enkelt sätt kopplas till barnens egen vardag och deras egna upplevelser. Vi har sett att barnen i gruppen har intresse av att leka och lära allt mer tillsammans, och att de har behov av att lära sig samspela bra, då de då behöver fler verktyg för att kunna lösa konflikter, lära sig uttrycka sig, lyssna på och respektera varandra. Barnen ges också tillfällen till positiva lässtunder och samtal kring känslor. 

Kompisböckerna ger också oss en möjlighet att arbeta kring två viktiga fokusområden som vi upplever att vår barngrupp behöver bli stärkta och utvecklas inom. Dessa två områden beskrivs i nästa avsnitt.

Mål och syfte

* Implementera Lpfö -18 och barnkonventionen genom Skolverkets Webutbildning: Identitet, jämställdhet och digitalisering.

* Språk och kommunikation 

 Vi kommer också att använda oss utav läroplansmål som är utvärderingsbara. De presenteras i slutet av vår pedagogiska planering.

Syftet med temat är att skapa en trygg barngrupp som är den viktigaste förutsättningen för utveckling och lärande. Vi tycker också att det är viktigt att barnens språk utvecklas så att de kan sätta ord på sina tankar och känslor för att därmed kunna påverka sin situation. Att barnen kan kommunicera med varandra i olika situationer exempelvis i leken. Kunna säga vad de vill leka med, hur och på vilket sätt. Att de kan samarbeta, lösa konflikter, lyssna på varandra och förstå att man ibland måste vänta på sin tur. Ett utvecklat språk ökar också möjligheten till en tryggare självkänsla då man kan sätta ord på sina tankar och  känslor samt kunna lyssna och förstå andra. För oss är det också viktigt att arbeta för att göra varje barns röst hörd i frågor som berör dem (barnkonventionen)

Genomförande

Vi kommer utgå från kompisböckerna. Varje bok har sitt eget tema. Vid olika tillfällen, i större och mindre grupper, kommer vi läsa böckerna och diskutera, ställa frågor och lyssna in barnens tankar. Vi kommer att arbeta med en bok i taget och genomföra olika aktiviteter genom olika uttrycksformer så som skapande, sagor, lek och rörelse, samarbetsövningar, spel, sång, ramsor och drama. AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) i form av TAKK - tecken och bildstöd. Vi kommer också att arbeta med digitala verktyg så som projektorn och Stop motion. 

Var?

Vi kommer troligen till största del att vara inne på förskolan men självklart kommer vi också att genomföra aktiviteter utomhus och utanför förskolans område.

När?

Vi kommer att arbeta med detta projekt under tre tillfällen i veckan. 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att tillsammans med barnen kunna gå tillbaka och titta på och reflektera över det vi gjort. Vi vill delge vårdnadshavarna vår dokumentation för att de ska vara delaktiga i vår verksamhet. Pedagogerna använder dokumentationen för det fortsatta arbetet, för reflektion, analys och utvärdering inom temat.

Genom vår dokumentation vill vi utvärdera om vi ser önskad förändring och når målen.

Pedagogerna dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Vi använder ipaden som ett digitalt verktyg för att dokumentera det vi gör och för att kunna delge barnen och vårdnadshavarna bilder från vårt arbete.

Stödfrågor vid reflektion och analys

Hur har arbetet gått?

Vad uttrycker och visar barnen?

Var är vi utifrån de mål vi har?

Hur går vi vidare?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18