👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning: addition och subtraktion

Skapad 2019-09-25 09:23 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med siffror och tal, lära oss om positionssystemet och tals platsvärden. Vi ska också titta närmare på olika räknemetoder och strategier för att räkna addition och subtraktion, t.ex. algoritmer (uppställning) och huvudräkning.

Innehåll

Detta ska du lära dig

 • talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental (0-10 000)
 • siffrors värde utifrån deras position i positionssystemet
 • hur man läser av en tallinje
 • storleksordna tal
 • addition- och subtraktionstabellerna 
 • addition- och subtraktionsmetoder
 • att förstå olika lästal
 • olika problemlösningsmetoder (pröva, hitta talföljder och mönster)

 

Så här ska du arbeta:

 • EPA-metoden (Ensam, par, alla) vi tänker själva, pratar med vår axel-/ögonkompis och sedan tillsammans i hela gruppen.
 • vi prövar olika metoder för att lösa uppgifter och diskuterar metoderna.
 • spela olika typer av mattespel
 • nomp.se där vi färdighetstränar

 

Så här kommer pedagogen bedöma dig:

 • diskussioner med din axel-/ögonkompis
 • delaktighet och samtal när vi genomför olika aktiviteter
 • dina uträkningar på whiteboardtavlan samt förklaring till hur du tänker
 • mattetest

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6