👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete - Ekonomiprogrammet

Skapad 2019-09-25 10:14 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. I den här kursen får du öva dig i att undersöka en frågeställning, att skriva rapport, muntlig redovisning, källkritik och att ge och ta emot respons. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på ekonomiprogrammet och visar att du är förberedd för högre studier.

Innehåll

Gymnasiearbete, 100 poäng (Kurskod: GYAREK)

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier i första hand inom områden som programmet riktar sig mot, samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. En viktig aspekt av gymnasiearbetet är att du genom din frågeställning kan avgränsa ditt arbete och att du behärskar källkritik och källhantering.  

Gymnasiearbetet redovisas i en skriftlig rapport. Rapportens inledande del kan innehålla sammanfattning, bakgrund, syfte, frågeställning(ar) och metod. Huvuddelen kan innehålla en redogörelse för arbetet, resultat, analys, diskussion och slutsatser. I rapporten refererar du till källor som använts och i slutet av rapporten återfinns dessa källor i form av en källförteckning. Rapporten kan också kompletteras med bilagor av olika slag, till exempel enkäter och statistik. (Se mall för rapportskrivning)

Rapporten ska uppfylla grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur. I en rapport bör man sträva efter klarhet, saklighet och ett precist språk. Språket i en rapport behöver inte vara komplicerat för att innehållet är komplicerat. Texten kan anpassas till mottagarna utan att förlora i tydlighet och exakthet genom att till exempel facktermer som bedöms vara svåra att förstå förklaras. Ämnet för texten bör stå i fokus och inte en rapports författare. Dina tankar, underbyggda av argument, kan däremot synas i en diskussion eller i en reflekterande del av rapporten. Med hjälp av korrekt citat- och referatteknik blir det tydligt vem som står bakom vad i texten.

Du ska också sammanfatta ditt arbete på engelska. Även detta är en förberedelse för högskolan där uppsatser och rapporter ofta sammanfattas på engelska, framför allt för att underlätta för personer som inte talar svenska att avgöra om arbetet är av intresse för dem. I detta sammanhang handlar det om att du ska kunna förmedla dina ämneskunskaper på engelska; det är inte en språklig övning som ska bedömas för sin egen skull. Den engelska sammanfattningen i en rapport (abstract) ska kunna läsas som en fristående text. Den beskriver kortfattat rapporten (syfte, metod, resultat och slutsats) i en löpande text.

I ditt gymnasiearbete arbetar du med och utvecklar

• relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade frågeställningen

• kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda kunskapsområdet, samt

• kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

• färdigheter i att avgränsa din frågeställning

• färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera din frågeställning

• färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag

• färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur

• färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är anpassat till situationen och målgruppen

• färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett adekvat språk för det aktuella ämnet

• förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbete

• förmåga att kritiskt värdera och förhålla dig självständigt till valda källor

• förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv

• förmåga att värdera och dra slutsatser om dina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats

• förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste eleven ha genomfört ett godkänt gymnasiearbete. Du kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Det är utifrån examensmålen som ditt arbete bedöms. 

Gymnasiearbetet förbereder dig för framtida studier och handlar om att du successivt utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbeten och att ge, beakta och värdera respons. Det handlar också om att du utvecklar din problemlösningsförmåga och lär dig förhålla dig kritiskt och självständigt till källor. I högskoleförberedelsen ingår dessutom att du utvecklar din kommunikationsförmåga, såväl skriftligt som muntligt.

Gymnasiearbetet genomförs enskilt. Vi är två lärare i kursen och vi kommer båda två att bedöma alla arbeten och betygsätta tillsammans.  

Uppgifter

  • Ideskiss

  • Utkast

  • Slutlig inlämning

  • Presentation och opponering