👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft åk 6 v. 40-43

Skapad 2019-09-25 11:38 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Fysik Teknik
I detta arbetsområde ska du undersöka olika krafter för att komma fram till energibegreppet. Du ska ex. undersöka hur friktion påverkar rörelse och du ska kunna förklara begreppet friktionskraft.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

1.      Vi går igenom och konkretiserar målen. Vad betyder de? Vad är det vi ska lära oss. Vi jobbar med Koll på NO, Rörelse och kraft och kopplar detta till vårt arbete med Universum Koll på NO.

Så här beaktar vi att IKT integreras:
Vi använder dator och projektor (Smart board) när vi ser på filmer från sli.se.

Vi använder internet (besöker olika hemsidor) för att söka mer information.

Vi jobbar med bingel.se och quizlets för att befästa ord och begrepp.

https://quizlet.com/399257701/kraft-och-rorelse-flash-cards/

 

 

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:
Vi läser faktatexter tillsammans och pratar om betydelsen av olika begrepp som förekommer i arbetsområdet.

Vi samtalar om texters uppbyggnad och om vikten att använda ord/begrepp av ”rätt” typ.

Vi skriver och läser olika typer av texter.

 

 

Konkretisering av mål som kommer bedömas

v  Du ska dokumentera det du läser och granska den info du tar del av.

v  Du ska känna till och kunna beskriva begreppen, friktion, acceleration, sträcka, Newtons rörelselagar, tröghetslagen, accelerationslagen, lagen om verkan och motverkan.

v  Du kan förklara vad som menas med rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

v  Du kan ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

v  Du kan förklara gravitationskraft med exempel.

v  Du kan förklara centripetalkraft med exempel.

v  Du ska känna till och kunna berätta om några vetenskapliga upptäckter och vetenskapsmän/kvinnor som har haft betydelse för vår syn på världen ex. Newton, Da Vinci.

 

Bedömning                 

v  Du blir bedömd på din skriftliga dokumentation, hur du deltar i klassrumsdiskussioner och hur du arbetar i det undersökande arbetet på egen hand och tillsammans med andra.

v  Lärarna bedömer hur du förstår arbetsområdets begrepp och med stöd av DINO-matrisen (beskriva och förklara).

v  Slutprov (rörelse, kraft och astronomi)

 

 

Uppgifter

 • Skriftlig uppgift begrepp inom område rörelse och kraft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
DINO-matris beskriva och förklara NO

Rubrik 1

Förmåga att beskriva och förklara
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Denna aspekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva eller förklara fenomen och samband i omvärlden. Frågor att ställa till eleverna: • Kan du beskriva vad som händer? • Kan du förklara varför detta händer? • Kan du beskriva/förklara detta mer utförligt? • Kan du försöka använda naturvetenskapliga ord för att beskriva/förklara vad som händer?
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.